Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

ХХVІІ-ми Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва 2018“

РИОСВ-Перник напомня на всички участници в ХХVII-я Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва–Перник 2018“, че използването на защитени животински видове - предимно птици или части от тях, при изработването на ликове, маски и костюми е нарушение съгласно Закона за биологичното разнообразие.
Нарушителите, физически лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.
Съгласно регламента на фестивала журито ще дисквалифицира всички участници допуснали такова нарушение.
ЗАЩИТЕНИ са дивите животински и растителни видове, посочени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Разпоредбите на същия закон ЗАБРАНЯВАТ: препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.
ПАЗЕТЕ ПРИРОДАТА!
С усилията на всички, които участват в подготовката и провеждането на маскарадните игри, могат да бъдат спасени стотици птици и да бъдат прекратени практики несъвместими с европейските норми и с опазване на дивата природа!

 

75,5 млн. лв. отпуска ПУДООС през 2018 г. за опазване на околната среда

Общо 75 597 700 лв. ще отпусне през 2018 г. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за политики в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда.
Предвиденото финансиране по бюджетната програма “Оценка, управление и опазване на водите в Република България” е в размер на 30 345 400 лв. За “Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите” ще бъдат отделени 40 202 300 лв., за “Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетични ресурси” – 800 000 лв., а за програмата за “Управление на дейностите по изменение на климата” – 450 000 лв.
В отчета за 2017 г. Директорът на ПУДООС  г-жа Ренета Колева, обяви че през тази година разплатените средства са на обща стойност 42 586 232 лв., като 40% от тях са за финансиране на ВиК проекти.
ПУДООС безвъзмездно финансира екологични проекти на общини, отпуска заеми за финансиране на екологични проекти и дейности на общини, физически и юридически лица и финансира неинвестиционни проекти и дейности, способстващи за осъществяване политиката на МОСВ, в областта на опазване и възстановяване на околната среда.
ТУК можете да изтеглите и поканите за участие в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2018г.“, на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ за общини и кметства, както и за училища и детски градини.

Последна промяна (Четвъртък, 18 Януари 2018 16:48)

 

Приключи 42-рото среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици на територията на РИОСВ - Перник

На 13.01.2018 г. експерти от РИОСВ-Перник, съвместно с представители на Българско дружество за защита на птиците, участваха в 42-рото преброяване на зимуващи водолюбиви птици на територията на област Перник и област Кюстендил.
Преброяването беше извършено на предварително определени точки, на територията на водоеми и по поречието на река Струма в обхвата на РИОСВ-Перник.
Бяха установени характерни и традиционно обитаващи водоемите зимуващи водолюбиви птици от видовете  лиска, голям гмурец,  голяма бяла чапла, голям корморан, кафявоглава потапница, зеленоглава патица, речна чайка, сива чапла. Отчетени бяха 8 вида птици с обща численост 663 бр.
Преброяването на зимуващи водолюбиви птици се извършва по определена методика и е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.
Отчетените данни за броя зимуващи водолюбиви птици на територията на РИОСВ-Перник ще бъдат въведени в Националната информационна система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР).

Последна промяна (Сряда, 17 Януари 2018 15:34)

 

В РИОСВ – ПЕРНИК Е ОБЯВЕНА НОВА ЗАЩИТЕНА ТЕРИТОРИЯ

Със Заповед  № РД-558 от 04.08.2017 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 70 /2017 г.) на територията на РИОСВ-Перник е обявена защитена местност „Кашкаваля.“

Скален равнец (Achillea ageratifolia)

Защитената местност е в землището на с. Долна Диканя, с обща площ 167,348 дка и е обявена с цел опазването на шест консервационно значими растителни вида – скален равнец (Achillea ageratifolia), жълт равнец (Achillea clypeolata), сръбски едрайантус (Edraianthus serbicus), златна раменка (Anthyllis aurea), овчовидна власатка (Festuca oviniformis), стоянова власатка (Festuca stojanovii) и тяхното местообитание.
Границите на защитена местност „Кашкаваля“ са нанесени в КВС за землището на с. Долна Диканя, общ. Радомир.

Последна промяна (Петък, 01 Декември 2017 16:20)

 

При съвместна проверка БДЗБР и РИОСВ – Перник установиха нерегламентирано заустване

При съвместна проверка на БДЗБР и РИОСВ – Перник на участък от р. Разметаница, след с. Големо село, по посока на течението ѝ, до площадката на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД  е установено нерегламентирано заустване на шламови води от производствената дейност на електроцентралата вследствие на  възникнала аварийна ситуация. Дружеството не е уведомило компетентните органи, съгласно условие в комплексно разрешително № 45-  Н3/2015 г., издадено на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД от изпълнителния директор на ИАОС, за което РИОСВ – Перник ще предприеме административно наказателни мерки.

Проверката е извършена във връзка с подаден сигнал  на „зеления“ телефон на РИОСВ – Перник. Констатираното заустване е различно от заустваните води, съгласно цитираното разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“  и е нерегламентирано.  

За установеното нарушение, а именно ползване на повърхностен воден обект с цел заустване на отпадъчни води без наличие на разрешително издадено по реда на Закона за водите, БДЗБР ще предприеме законовите действия за ангажиране на административно-наказателна отговорност от ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД , съгласно разпоредбите на цитирания закон.

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 21 посетителя в сайта