Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Изменение и допълване на Наредба № 6, относно провеждане на СПИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух

НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници е изменена и допълнена в ДВ бр. 61 от 28.07.2017 г.  Промените, касаещи всички собственици или ползватели на обекти с неподвижни източници, извършващи собствени периодични измервания /СПИ/   са в сила от 28.07.2017 г.:
Чл.33, ал. (5) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) Собственикът или ползвателят на обекта уведомява писмено директора на съответната РИОСВ за датата на провеждането на собствените периодични измервания по ал. 4 в срок не по-малък от един месец преди провеждането им.
Чл.33, ал.(6) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) В случай, че собственикът или ползвателят на обекта проведе собствени периодични измервания по ал. 4, за които не е уведомил директора на съответната РИОСВ съгласно ал. 5, директорът на РИОСВ не приема за валидни резултатите от извършените собствени периодични измервания, като в този случай измерванията трябва да бъдат извършени отново при спазване на установения ред.
Чл.33, ал.(7) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2017 г., в сила от 28.07.2017 г.) В случай, че директорът на съответната РИОСВ не осигури представител по време на вземането на проби/извадки при собствени периодични измервания на предварително определените дати, то резултатите от тези измервания се считат за валидни.
В чл.39 от Наредбата е описано съдържанието на доклада, който е необходимо да се представи в РИОСВ-Перник от оператора, извършил СПИ.

 

МОСВ ПОДКРЕПЯ НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”, ОБЯВЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г.
Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).
Националният конкурс започва от 10 октомври 2017 г. и продължава до 1 юни 2018 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (10 октомври 2017 г. – 15 декември 2017 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2017 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.
Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!
Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2018 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2018 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрителни награди и една специална награда.
Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, е публикувана ТУК, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.

 

РИОСВ-Перник провери района на снимките на ТВ продукция „Фермата“

На 20.09.2017 г. РИОСВ – Перник провери землището на село Студена (в близост до с. Боснек) на територията, на която е временното селище за снимките на телевизионната продукция „Фермата“. Проверката е направена по сигнал за замърсяване на терена.
На обекта и извън него не са установени битови отпадъци и разливи от отпадъчни води. Почистването се извършва от специализирани фирми регулярно. Това са заключенията на експертите от екоинспекцията на мястото на снимките.

 

РИОСВ – ПЕРНИК участва в инициативата „Да изчистим България заедно“

Екипът на РИОСВ – Перник участва в инициативата „Да изчистим България заедно“. На 16 септември експертите почистиха около спортна зала „Борис Гюдеров“, град Перник и местността Ладовица в кв. Изток.
Данните за количествата извозени и депонирани отпадъци в Пернишка и Кюстендилска област – общо 102,20 тона са предоставени от РИОСВ – Перник за обобщаване на национално ниво от МОСВ.

Последна промяна (Понеделник, 18 Септември 2017 16:14)

 

Проверен е сигнал за мъртва риба в река Струма

Екипи на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и РИОСВ-Перник извършиха съвместна проверка на сигнал за мъртва риба в река Струма - в района на Бобошево. На място инспекторите са установили, че се извършват строителни дейности за реконструкцията на защитно съоръжение. За тях има разрешителното за ползване на воден обект и не са констатирани нарушения по условията в него.
Разрешителното за ползване на повърхностен воден обект №42170411/06.06.2017 г. е издадено на "Булгартрансгаз" за реконструкция на защитно съоръжение при прехода на транзитния газопровод за Гърция през река Струма до  Бобошево при ПК 175+34. Режимът на ползване в разрешителното е строителните работи да се изпълняват извън периода на размножаване на рибната популация - април-юни вкл.
Изграден е временен отбивен канал и временна отбивна предпазна дига, така че цялото водно течение на реката е пренасочено към левия бряг,  в рамките на границите на водния обект. В речното корито се наблюдава наличие на единични екземпляри малки рибки - около 10 бр., в близост до десния бряг под съществуващия бетонов праг. В новоизградения отбивен канал реката има нормална проводимост без оцветяване. Транзитният газопровод пресича река Струма в участъка на бетоновия праг, поради което се извършват и дейностите по реконструкцията за предпазването му.
Проверката не констатира нарушения по условията на разрешителното за ползване на воден обект. Строителните дейности се извършват от „Водстрой 98“ АД – София. При проверката не е бил показан договор за възлагане на строителството, затова е дадено предписание контрактът да бъде представен в Басейновата дирекция и РИОСВ-Перник в седемдневен срок, считано от днес 4 септември.
Проверката беше по сигнал от публикация във в. „Вяра“ от 2 септември 2017 г. за мъртва риба.

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 17 посетителя в сайта