Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

СЪОБЩЕНИЕ

Последна промяна (Понеделник, 14 Август 2017 13:37)

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДАТА
29.06.2017 г.

ДО  „СТИЛИЯН- 1” ЕООД
ЕИК 200471805
ЧРЕЗ –СТИЛИЯН МИРЧЕВ КИРИЛОВ
КАТО УПРАЛЯВАЩ ДРУЖЕСТВОТО
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:
УЛ.”ЛОМ“ № 3, БЛ.3, ВХ.“Г“, ЕТ.5, АП.63
2300, ГР. ПЕРНИК

НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ. 26, АЛ.1, ВР. С ЧЛ. 61, АЛ.3  ОТ АПК

С настоящето Ви уведомяваме, че на основание § 65, ал. 3, вр.с ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр.105/2016г.), от страна на РИОСВ - Перник, започва производство по отнемане на издаденото на „СТИЛИЯН- 1” ЕООД Решение за дейности с отпадъци № 16-ДО-201-00 от 20.12.2013 г., с което на дружеството е разрешено да извършва дейности по третиране обозначени с код R12 и R13 съгласно Приложение № 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУО, единствено на ИУМПС с код 16 01 04* (излезли от употреба превозни средства) и код 16 01 06 ––(излезли от употреба моторни превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти) съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г. изм. и доп. ДВ, бр. 32/2017 г.).
Предпоставка за започване на производството са следните обстоятелства:
В Държавен вестник бр. 105/2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Съгласно § 65, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗУО в тримесечен срок от влизането в сила на закона – 03.01.2017 г., лицата притежаващи разрешение по чл. 67, ал. 1 от ЗУО за дейности с ИУМПС, следва да предоставят банкова гаранция в размер на 15 000 лв. и допълнително по 5 000 лв. за всяка площадка, на която се извършва дейност.
От страна на „СТИЛИЯН - 1“ ЕООД не са спазени посочените изисквания.
В тримесечният срок /от 03.01.2017г.  до 03.04.2017г./, дружеството не е представило в РИОСВ-Перник изискваща се банкова гаранция за извършване на дейности с ИУМПС в размер на 15 000 лева и допълнително 5 000 лв. за вписаната в решението площадка, с местонахождение: област Перник, община Перник, ул.“Владайско въстание“ № 1, УПИ № VI, поземлен имот с идентификатор 55871.513.24, кв.113 „б“ по плана на гр.Перник, с площ 482 кв.м., съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗУО.

Предвид правото Ви на участие в производството, на основание чл. 34, ал.3 от АПК, определям 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, в който можете да изразите становище по случая, както и да представите документи.

 

Няма замърсяване на въздуха в Перник след пожара в ТЕЦ „Република“

На кота 41 в ТЕЦ „Република“ към Топлофикация - Перник АД на 20 юни е възникнал пожар. Причина е запален въглищен прах. Информирани са  ПБЗН и РИОСВ в Перник.  Пожарът вече е овладян.  Данните от АИС в Перник не показват отклонение от нормите на измерваните показатели на компонентите на въздуха.

 

Международен ден на слънцето

По повод Международният ден на Слънцето, РИОСВ Перник гостува на група "Слънчице" от ЦДГ №2 "Родолюбче", гр.Перник! На малчуганите беше прожектирано филмче, което разказва за значението на Слънцето и Озоновият слой на Земята, съобразено с техните интереси и възраст. Децата получиха информационни материали и шапки от експертите на инспекцията!
Благодарим на слънчевите дечица и техните ръководители и възпитатели за поканата и любезното посрещане!

Последна промяна (Понеделник, 15 Май 2017 07:19)

 

Международен ден на земята

Регионална инспекция по окoлната среда и водите Перник съвместно с Младежки Дом – Мошино и Кметство Изток проведе празник по повод Световният ден на Земята.

РИОСВ – Перник предостави на участниците материали за изработването на картини върху коприна и пана с различни семена.

Последна промяна (Вторник, 09 Май 2017 14:26)

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 19 посетителя в сайта