Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Майка с малко мече са заснети в района на ДЛС“ Витошко-Студена

Регионалната инспекция по околна среда и водите в Перник, провери сигнал за нападение от кафява мечка на пчелин.  Пчелните кошери се намират в частен имот в района на ТП ДЛС „Витошко-Студена“, в границите на Природен парк „Витоша“.
Експерти от отдел „Биоразнообразие, защитени територии и зони“ констатираха щетите и поставиха фото капани . На 4 и 6 декември  устройствата са заснели две мечки  - майка с малко.
Кафявата мечка, която се среща в България, е защитен вид, включен в Червената книга. Макар и едро, тя е едно от най-плахите диви животни и избягва срещите си с човека. Обикновено мечката усеща присъствието му отдалеч и се оттегля спокойно, по-опасна може да бъде срещата с майка с малко мече, защото го защитава на всяка цена.
РИОСВ призовава гражданите при намиране на екземпляри от защитен вид незабавно да сигнализират екоинспекцията и до пристигане на експерти да предприемат мерки за предотвратяване на безспокойството на животните.

 

Във връзка с осъществена контролна дейност и установени нарушения на „Топлофикация Перник“ АД, са съставени АУАН-и и са издадени Наказателни постановления /НП/ за налагане на имуществени санкции, в размер на 60 000лв:

За 2017г.  :
- АУАН № 01/10.01.2017„Топлофикация-Перник“ АД, гр.Перник, – чл.125, ал.1, т.2 от ЗООС – дружеството не е изпълнило условие 11, колона 5 от Таблица 11.1 на КР № 53-Н1/2014 г., а именно, че на площадката на ГГИ не е разрешено да извършва предварително съхраняване на НО. НП № 6-А-1/21.04.2017 г. за налагане на имущ. санкция от 10 000 лв. в сила от 01.12.2017
-АУАН № 10/2017г.  - Топлофикация-Перник АД, гр. Перник - не изпълнява Условие 16.9.7. от КР № 296-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 296-Н0-И0-А1/2013 г., оператора не е приключил в  срок до 31.12.2016г. техническата рекултивация на цялата територия на Сгуроотвал „7-ми септември“. НП № 20-А-10/30.08.2017г., в сила от 23.03.2018г. Изменена имуществена санкция на 25 000 лв. С Решение № 618/07.12.2017 г., постановено по ан дело № 1687/17г. Районен съд Перник изменя наложената с НП имуществена санкция като намалява размера на същата от 40 000лв.на 25 000лв. С Решение № 135 от 23.03.18г., постановено по канд № 71/17 г. Административен съд Перник оставя в сила решението на ПРСС .
-АУАН № 12/2017г.  - Топлофикация-Перник АД, гр. Перник не е изпълнило задължението си по Условие 9.2.11. от Комплексно разрешително /КР/ № 53-Н1/2014 г. Емисиите на вредни вещества от дейността му се изпускат в атмосферния въздух  посредством две изпускащи устройства /ИУ/ №2, след пречистване през ЕСФ /електростатичен филтър/  № 5 и СОИ  /сероочистна инсталация/ и през ИУ №1, без пречистване през СОИ. НП №18-А-12/ 28.07.2017 г. за 15000 лв. Изпратено на НАП София, офис-Перник, изх. № 24-00-33/31.08.2018 г. С Решение № 705/11.12.2017 г., постановено по нах дело № 1576/17 г. Районен съд Перник  изменя наложената с НП им. санкция като намалява размера на същата от 15 000лв. на 10 000лв. С Решение № 134/30.03.2017 г., постановено по канд 70/18г. Административен съд Перник оставя в сила решението на ПРС.
- АУАН № 27/09.10.2017 Г. Емисиите на вредни вещества от дейността на ПГ 4 се изпускат в атмосферния въздух  посредством две изпускащи устройства /ИУ/ №2, след пречистване през  СОИ /сероочистна инсалация/ и през ИУ №1, без пречистване през СОИ.. Нарушило е чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда. Издадено е НП № 30-А-27/18.12.2017 г. за налагане на имуществена санкция в размер на 15 000лв. С Решение № 79/02.03.2018г., постановено по анд № 26/18г. Районен съд Перник потвърждава НП. С Решение № 234/28.05.2018 г., постановено по кан дело № 214818г. Административен съд Перник потвърждава решението на ПРС.
- АУАН №32/07.11.2017г. за неизпълнение на  Условие 7.4. от КР № 53-Н1/2014г., операторът не е уведомил инспекцията за авария довела до изпускане на непречистени шламови води в р. Струма от сгуроотвал „7-ми септември“.  Издадено е НП № 12-А-32/12.03.2018 г. в размер на 15 000лв. имуществена санкция. С Решение № 279/11.06.2018 г., постановено по анд № 608/2018 г., Районен съд Перник потвърждава НП. С Решение № 331/25.09.2018 г., постановено по канд № 397/18г. Административен съд Перник отменя решението на ПРС и отменя НП.
За 2018г.
-АУАН № 24/2018г. – Топлофикация Перник АД. АУАНА е съставен по документи за използване на неразрешен вид гориво - дървесен чипс.  Нарушило е чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда. Предстои издаване на НП.
- АУАН № 28/24.10.2018г. Неизпълнение на Условие 9.3.1 от Комплексно разрешително № 53-Н1/2014г. - Емисиите на вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух неорганизирано от корпуса на „Котелен цех“ и  водят до влошаване качеството на атмосферния въздух в района.  Нарушило е чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда. Предстои издаване на НП.
При извършена планова проверка на дружеството по изпълнение на условия от КР № 53-Н1/2014г. са установени несъответствия по Условие 8. Суровини, спомагателни материали и горива,  Условие 9. Емисии в атмосферата и Условие 11. Управление на отпадъците, за което на оператора ще бъде съставен АУАН.
Във връзка с постъпили сигнали от граждани за замърсяване на р. Струма с шламови води от „Топлофикация Перник“ АД и извършени проверки от експерти на инспекцията, на дружеството ще бъде съставен АУАН.

Последна промяна (Петък, 30 Ноември 2018 13:48)

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018-2019 г.

Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г.
Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).
Националният конкурс започва от 22 октомври 2018 г. и продължава до 10 май 2019 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (22 октомври 2018 г. – 15 декември 2018 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2018 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.
Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!
Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2019 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2019 г. Новото в регламента на Конкурса тази година е че са предвидени общо шестдесет и една предметни награди. Съгласно функционалните си компетентностите и приоритети всяка институция (МЗ, МОН, МК, ММС и МОСВ) номинира и осигурява предметни награди за 12-сет най-добри проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място по З във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас); 3 проекта класирани за поощрителни награди по една за всяка възрастова категория. МЗ и ПЕКБ осигуряват по една предметна награда в категорията специални постижения в областта на опазване на здравето.

Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, може да намерите на прикачените файлове, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.

Регламент може да изтеглите от ТУК

Формуляр 1-а фаза може да изтеглите от ТУК

Формуляр 2-а фаза може да изтеглите от ТУК

 

Установен е източникът на неприятни миризми в Перник

След множество сигнали на „зеления“ телефон в РИОСВ – Перник за неприятна миризма и обгазяване от дейността на ТЕЦ „Република“, подадени от граждани на Перник след 16. 09. 2018 г. и препратени сигнали от тел.112 до община Перник и до „зеления“ телефон на МОСВ, са предприети следните действия:

На 17. 09. 2018 г. РИОСВ – Перник извърши извънредна проверка в работно време на Топлофикация Перник АД.  Проверката не установи нерегламентирано изгаряне не горива, различни от разрешените в издаденото им КР № 53-Н1/2014. Установено е наличие на голямо количество натрупана фина прах по площадката, предпоставка за вторично прахово замърсяване, за което е дадено задължително за изпълнение предписание.
РИОСВ – Перник извърши внезапна, извънредна проверка на „Топлофикация Перник“ АД  в извънработно време в часовия интервал от 21,20 ч. на 19.09.2018 г.  до 00,15 ч. на 20.09.2018 г.  При проверката е установено, че източник на миризми е инсталация за сушене на твърди горива и площадка за съхранение на отпадъци. Констатирано е наличие на смес от въглищен материал, смесен с отпадъци от лентите за подаване на гориво към инсталацията. До инсталацията са установени  около 5 м3 от шредираните отпадъци.
В района на инсталацията органолептично е усетена силна, неприятна миризма от изгаряне на въглища и отпадъци.
На дружеството, стопанисващо инсталацията за сушене на твърди горива е дадено предписание незабавно да преустанови изгарянето. В 23,40 ч.  работата на инсталацията е преустановена.
Инсталацията за сушене на твърди горива не е въведена в експлоатация. За установеното нарушение е сезиран компетентния орган РО „НСК“ –  Перник.
На 20.09.2018 г. експерти от инспекцията участваха в проверка на междуведомствена комисия, сформирана от Областния управител  на Перник Ирена Соколова. Участваха и представители на областна администрация, община Перник, РЗИ, Инспекция по труда,  РО „НСК“. За констатираното всички институции трябва да представят становища до Областния управител.
За установените нарушения РИОСВ – Перник ще предприеме административно-наказателни мерки.

 

Да изчистим България заедно 2018 г

Кампанията на bTV „Да изчистим България заедно 2018г.”,която Министерството на околната среда и водите подкрепи за поредна година, обедини десетки хиляди за добра кауза. Показахме, че добрата кауза може да ни обедини, а когато сме един отбор, можем да постигнем всичко!
За провеждането на кампанията тази есен РИОСВ - Перник осигури 2 000 полиетиленови чувала и 4 000 чифта ръкавици за еднократна употреба, които са предоставени на областните и общински администрации на Област Перник и Област Кюстендил.
Желаещите граждани, със собствен транспорт можеха да извозват за предаване и третиране  самостоятелно едрогабаритни отпадъци от домакинствата си.
Общинското депо в Перник приемаше за депониране събраните от гражданите отпадъци, в рамките на кампанията.
За поредна година и РИОСВ Перник подкрепи кампанията „Да изчистим България заедно”. В почистването на района по пътя за Крепостта „Кракра“ се включиха служителите на инспекцията!
Проведохме съвместна инициатива с децата от Детска академия ВиП-че, гр. Перник. Децата чуха полезна лекция за опазването на околната среда, рециклирането на отпадъци и разделното сметосъбиране.
Децата взеха участие в няколко тематични игри, зададоха въпроси и получиха отговори за екологични подробности, които ги вълнуват.
След това всички заедно почистихме района на полянката, в близост до занималнята. Децата получиха много подаръци, книжки, фланелки, топки...и с нетърпение очакват следващата инициатива за опазване на природата, като дотогава ще използват и прилагат всичко, което научиха днес.

 

Последна промяна (Сряда, 19 Септември 2018 14:54)

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 62 посетителя в сайта