Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Промяна в режима на дейностите на защитена местност „Находище на анасонов лопен – с. Вуково“

РИОСВ – Перник информира заинтересованите страни за промяна в режима на дейност на защитена местност „Находище на анасонов лопен – с. Вуково“, в землището на с. Вуково, община Бобошево, област Кюстендил регламентиран със  Заповед № РД – 638/14.08.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 89 от 11.10.2013 г.), както следва:

Към т.3 от Заповед № РД – 638/14.08.2013 г. на МОСВ, а именно забранените дейности в границите на защитената територия, се добавя т. 3.6. „Разораване и разкопаване на земята“.

Промяната по настоящата заповед не отменя забранителните режими, определени със Заповед № № РД – 638/14.08.2013 г. на МОСВ.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административно - наказателните разпоредби на ЗЗТ.

 

Продължава понижаването нивата на серен диоксид във въздуха на град Перник

В 16:00 ч. на 15.01.2020 г.  в АИС Център е отчетена стойност от 79,94 микрограма на кубичен метър серен диоксид. Съгласно законодателството средночасовата норма за показател серен диоксид е 350 микрограма на кубичен метър.

Експертите на РИОСВ-Перник продължават да следят променящата се метеорологична обстановка и данните от АИС Център и при необходимост населението ще бъде информирано, съгласно „Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон“, утвърдена със Заповед № 353/2019 г. от Министъра на околната среда и водите.

Всички данни в реално време от АИС, се публикуват на страницата на ИАОС чрез Система за предоставяне на информация на обществеността за качеството на атмосферния въздух в реално време:  http://eea.government.bg/kav/ .

 

Нивата на серен диоксид във въздуха на град Перник се понижават

Нивата на серен диоксид във въздуха на град Перник се понижават

 

Днес 15.01.2020 г. в АИС Център - пунктът за контрол на въздуха в град Перник регистрира превишение на алармения праг за серен диоксид в часовете от 05:00 до 11:00 часа.

В 12:00 на 15.01.2020 г. часа концентрацията на замърсителя значително се понижи под средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър, поради което отпада необходимостта от спазване на предпазни мерки от чувствителните групи на населението.

Експертите на РИОСВ-Перник продължават да следят нивата на серен диоксид, измервани от автоматичната измервателна станция в град Перник и при необходимост населението ще бъде информирано.

Последна промяна (Сряда, 15 Януари 2020 11:13)

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРЕВИШАВАНЕ НА АЛАРМЕНИЯ ПРАГ ЗА СЕРЕН ДИОКСИД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРЕВИШАВАНЕ НА АЛАРМЕНИЯ ПРАГ ЗА СЕРЕН ДИОКСИД

 

 

РИОСВ- Перник уведомява населението на град Перник, че в Пункт АИС “Център”- Перник е регистрирано  превишение на алармения праг за серен диоксид /500 мкг/м3/, измерени в три последователни часа. Превишението е регистрирано на 15.01.2020г., в 05:00, в 06.00 и в 07.00 часа, като най-високата средночасова стойност: 999,13 мкг/м3 е регистрирана в 07.00 ч.

Чувствителните групи от населението са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания.

При кратковременна експозиция на серен диоксид се засяга преди всичко дихателната система. При нормална физическа активност и дишане през носа, дразнещият ефект на серния диоксид се елиминира още от първата бариера на респираторната система – лигавицата на носа. Бързото ходене или тежката физическа работа улесняват дишането през устата и съответно инхалирането на SO2 в по-ниските дихателни отдели. Това провокира здравословни проблеми от страна на дихателната система. След като експозицията на серен диоксид се нормализира, дихателната функция също се възстановява напълно за няколко часа.

РИОСВ-Перник препоръчва рисковите групи да не напускат жилищните или работните помещения като затворят прозорците на стаите, да се избягва физическа дейност, както и  да не се провеждат учебни часове по физическо възпитание и спорт на открито.

Причина за високите концентрации на серен диоксид са неблагоприятните метеорологични условия-безветрие и гъста мъгла, повишеното потребление на твърдо гориво в битовия сектор и работа на ТЕЦ „Република” към “Топлофикация Перник” АД.

РИОСВ-Перник е дала предписание на ТЕЦ „Република” към “Топлофикация Перник” АД за незабавно намаляване на производствените мощности до възможния минимум.

Последна промяна (Сряда, 15 Януари 2020 09:50)

 

Изискани са допълнителни становища за здравния риск от предприятие за рециклиране в с. Яхиново

По повод постъпили въпроси относно инвестиционно предложение за построяване на  сграда за преработка и рециклиране на пластмасови изделия, склад за нехранителни стоки и автосервиз в землище на с.Яхиново, община Дупница,  РИОСВ- Перник информира, че към момента инспекцията не е издавала решение по процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Документите за инвестиционното предложение са изпратени за съгласувателни становища до Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) - гр. Благоевград, до Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Кюстендил, Областна дирекция “Земеделие“- гр. Кюстендил ,както и до Община Дупница и кметство с. Яхиново за обявяването  на обществен достъп.

За да бъде направена преценка от здравно-хигиенна гледна точка по отношение степента на въздействие и възможния здравен риск, вследствие евентуалното одобряване и осъществяването на  инвестиционно предложение в Яхиново, от РЗИ – Кюстендил са поискали допълнителна информация, която е препратена от РИОСВ – Перник към заявителя на инвестиционното намерение.

По искането на РЗИ-Кюстендил заявителят трябва да предостави допълнителната информация като опише вероятните значителни въздействия върху здравето на хората при реализацията на инвестиционното предложение. За целта трябва да се извърши идентифициране на източниците и вида на очакваните вредности и характеристика на отделните рискови фактори по отношение влиянието им върху човешкото здраве. На базата на прогнозни изчисления трябва да се определи степента на неблагоприятното въздействие и териториалния му обхват, в който се очаква наднормено въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и урбанизираната територия, което създава риск за човешкото здраве.

От РЗИ- Кюстендил са поискали още заявителят да изготви план-схема за санитарно-хигиенната обстановка с онагледени отстояния от площадката до обектите, подлежащи на здравна защита, включително вилни зони и съществуващи отделни жилищни сгради, извън регулацията по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, заверена от съответната общинска администрация.

Към настоящия момент възложителят не е представил в РИОСВ-Перник исканата допълнителна информация, за да бъде предоставена на РЗИ- Кюстендил. След като документацията бъде допълнена и окомплектована, тогава отново ще бъде представена за становище за необходимостта от извършване на ОВОС.

Окончателната преценка за реализация на предложението е на местната власт.

Последна промяна (Вторник, 07 Януари 2020 08:49)

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 119 посетителя в сайта