Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

65 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018/2019 г.

65   проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2018/2019 г.
Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България, в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.
Тазгодишното поредно издание на конкурса ще продължи до 1 юни 2019 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни. Наградите за финалистите ще бъдат: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място по З във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас); 3 проекта класирани за поощрителни награди по една за всяка възрастова категория. МЗ и ПЕКБ осигуряват по една предметна награда в категорията специални постижения в областта на опазване на здравето. Общо ще бъдат наградени 61 проекта.
Проектите, отговарящи на регламента са 65, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати - 13 проекта; от 5-ти до 8-ми клас – 29 проекта и от 9-ти до 12-ти клас – 23 проекта.
Списъци с номинираните проекти, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове:

Група 1-4 клас

Група 5-8 клас

Група 9-12 клас

 

Последна промяна (Понеделник, 21 Януари 2019 16:26)

 

Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Перник напомня…

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Перник информира всички заинтересовани лица за изтичащи крайни срокове за предоставяне на информация по различните компоненти на околната среда.

Съгласно Закона за лечебните растения – информация за изкупените, обработени и реализирани през 2018г. билки от лечебни растения и техният произход по позволително, както и за складови наличности – 20 Януари 2019г.

Годишни отчети за дейности с хладилни агенти – съгласно Наредба №1/17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документиране и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове – 15 Февруари 2019г. подават:

1. Оператори на хладилни и климатични инсталации

2. ползватели

Доклади за изпълнение на условията в издадените Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект  за 2018г. /включително и тези разрешителни, които са издадени за проектиране и/или строителство/ – всички титуляри – до 31 Март 2019г.

Информация за количествата продукти за покрития пуснати на пазара или употребени през 2018г. – от фирмите, които пускат на пазара или използват продукти от категориите „Бои и лакове“ и/или „Авторепаратурни продукти“, съгласно Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти – до 31.03.2019г.

Операторите на инсталации, с употреба на разтворители, които попадат в обхвата на Наредба №7 от 21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации  – до 31 Март 2019г. представят:

1. Информация за консумацията на разтворители и количествата вложени разтворители през 2018г.

2. и/или планове за управление на разтворители /ПУР/ за инсталации, надвишаващи праговите стойности за консумация на разтворители.

Годишни отчети по отпадъци – съгласно чл.44, ал.6 от Закона за управление на отпадъците /До Изпълнителната агенция по околна среда и води и съответните общини, на чиито територии се намират площадките/  – 10 Март 2019г.

Последна промяна (Понеделник, 14 Януари 2019 14:55)

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

В Държавен вестник, брой 1 от 2019г. е публикувано изменение на §68 от Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.105 от 2016г., изм.ДВ, бр.102 от 2017г.), относно използването на Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО) за водене на публични регистри, с което изменение началото на използване на системата се отлага за 1 януари 2021г.

 

Във връзка с осъществена контролна дейност и установени нарушения на „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД, през 2017г. и 2018г. са съставени АУАН-и и са издадени Наказателни постановления /НП/ за налагане на имуществени санкции, общо в размер на 102 000 лв.

За 2017г.  :
АУАН № 013/2017г. на „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД по чл. 117, ал. 1, предл.2, вр с чл. 164, ал. 3 от ЗООС- дружеството извършва дейност по обезвреждане с код D1-депониране на отпадъци на сгуропепелна маса на сгуроотвал "Каменик" без издадено от компетентния орган действащо комплексно разрешително по чл.117, ал.1 от ЗООС;
Издадено е НП № 7-А-13/04.05.2017 г. за налагане на имуществена санкция в размер на 50 000 лв., влязло в сила с Решение № 65/13.03.2018 г. на Административен съд, гр. Кюстендил.

За 2018г.
1. АУАН №4/ 22.01.2018г. на „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД, по чл.125, ал.1, т.2 от ЗООС за неуведомяване на инпекцията за авария довела до изпускане на непречистени шламови води в р. Разметаница. Издадено НП № 9-А-4/14.02.2018г., в размер на 15 000 лв. имуществена санкция, потвърдено с Решение № 311/09.10.2018г. на РС, гр. Дупница.
2. АУАН № 9/ 30.04.2018г. на „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД, по чл.48, ал.1, т.3 във вр. чл.200, ал.1, т.6 от ЗВ, не поддържа необходимото качество на заустваните отпадъчни води. Издадено НП № 20-А-9/28.08.2018г. за налагане на имуществена санкция в размер на 2000лв., влязло в сила от 08.09.2018г. на Административен съд, гр. Кюстендил.
3. АУАН № 13/29.05.2018г. на „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД по чл.125, ал.1, т.2 от ЗООС, инсталацията е експлоатирана повече от 120часа/годишно без пречиствателно съоръжение /СОИ 1/. Издадено НП № 31-А-13/16.11.2018г. за налагане на имуществена санкция, в размер на 17 000 лв.
4. АУАН № 14/29.05.2018г.  на „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД по чл.125, ал.1, т.2 от ЗООС, не е изпълнило задължението си по Условие 9.2.10.1 да извършва непрекъснати измервания на обема на димните газове, преминаващи през изпускащо устройство № 1, включително в периодите определени с Условие 9.2.11 и Условие 9.2.12 и при авария или спиране на СОИ. Издадено НП № 29-А-14/12.11.2018г. за налагане на имуществена санкция, в размер на 15000 лв.
5. АУАН № 19/13.07.2018г. на „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД по чл. 15, ал.1, предл.1 от Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в европейската схема за търговия с емисии и чл.34, ал.2, т.1, б.“а“, предл.2 от Закона за ограничаване изменението на климата. Дружеството не е уведомило компетентния орган – изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за промяната във функционирането на инсталацията - въвеждане на нов вид гориво - биомаса, пораждащо емисии. Издадено е НП № 25-А-19/04.09.2018 г. за налагане на имуществена санкция, в размер на 3 000лв., влязло в сила от 13.09.2018г. на Административен съд, гр. Кюстендил.

 

Майка с малко мече са заснети в района на ДЛС“ Витошко-Студена

Регионалната инспекция по околна среда и водите в Перник, провери сигнал за нападение от кафява мечка на пчелин.  Пчелните кошери се намират в частен имот в района на ТП ДЛС „Витошко-Студена“, в границите на Природен парк „Витоша“.
Експерти от отдел „Биоразнообразие, защитени територии и зони“ констатираха щетите и поставиха фото капани . На 4 и 6 декември  устройствата са заснели две мечки  - майка с малко.
Кафявата мечка, която се среща в България, е защитен вид, включен в Червената книга. Макар и едро, тя е едно от най-плахите диви животни и избягва срещите си с човека. Обикновено мечката усеща присъствието му отдалеч и се оттегля спокойно, по-опасна може да бъде срещата с майка с малко мече, защото го защитава на всяка цена.
РИОСВ призовава гражданите при намиране на екземпляри от защитен вид незабавно да сигнализират екоинспекцията и до пристигане на експерти да предприемат мерки за предотвратяване на безспокойството на животните.

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 11 посетителя в сайта