Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

РИОСВ – Перник не е издавало решение за предприятие за рециклиране на пластмасови изделия в с. Яхиново

По повод въпроси относно инвестиционно предложение за построяване на  сграда за преработка и рециклиране на пластмасови изделия, склад за нехранителни стоки и автосервиз в землище на с.Яхиново, община Кюстендил,  РИОСВ- Перник информира, че към момента РИОСВ не е издавало решение по процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

В РИОСВ - Перник е внесено уведомление за инвестиционно предложение за построяване на  сграда за преработка и рециклиране на пластмасови изделия, склад за нехранителни стоки и автосервиз в землище на с.Яхиново, община Кюстендил.

С указателно писмо на РИОСВ --Перник от 01.10.2019 г. до възложителите, изпратено с копие до община Дупница и кметство с. Яхиново, е определено, че за конкретното инвестиционно предложение ще бъде проведена процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, тъй като дейностите попадат в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда . Описани са действията, които възложителите следва да предприемат за извършване на  процедурата.

В отговор на това писмо възложителите са внесли в РИОСВ - Перник  на 13.11.2019 г. информация  за преценяване на необходимостта от ОВОС. Информацията е изпратена за съгласувателни становища до Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) - гр. Благоевград, до Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Кюстендил, както и до Община Дупница и кметство с. Яхиново за обявяването ? на обществен достъп.

До момента не са постъпили становища от цитираните институции и процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС не е приключила. При постановяване на решение характерът му ще бъде съобразен с всички становища, включително и с изразените, постъпили в резултат на обществения достъп.

 

РИОСВ – Перник установи източника на замърсяване на река Струма

РИОСВ – Перник установи източника на замърсяване на река Струма. Замърсителят е воден обект - езеро с оранжев цвят и киселинен характер на водите открит в  района над бивш металургичен завод Клон МИР. Проверката започна вчера по повод получен сигнал за промяна на цвета на река Струма в кв. „Хумни дол“ в гр. Перник.
Припомняме, че веднага след получаването му експерти от РИОСВ съвместно с представители на община Перник започнаха инспекция и беше открит каналът, чрез който се вливала ръждиво-кафявата вода в река Струма - под жп линията на гара „Разпределителна“. Днес при продължилата проверка с обход от експерти от РИОСВ – Перник, служители от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград /БДЗБР/ и община Перник беше открит и самият източник на замърсяване.
По искане на РИОСВ се вземат водни проби от източника на замърсяването за извършване на анализ от специализирана мобилна лаборатория на  Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/.
РИОСВ – Перник ще информира своевременно за резултатите от взетите водни проби.

 

РИОСВ-Перник проверява сигнал за замърсяване на река Струма

В РИОСВ-Перник  в 12,55 ч. днес беше подаден сигнал от граждани за промяна на цвета на река Струма в кв.“Хумни дол“ в Перник. Експерти от  инспекцията направиха незабавен  обход на потенциални промишлени замърсители по течението на реката. Бяха проверени всички колектори  от кв.“Изток“  до центъра на Перник. Експертите от РИОСВ, съвместно с представители на община Перник провериха и предполагаеми замърсители в района над бившия клон „Мир“,“Сини вир“, “Железни заводи“ и „Хумни дол“ . Локализиран е източника на замърсяването-канал под ж.п. линията на гара „Разпределителна“.

На място пристигнаха и  експерти  на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и специализирана мобилна  лаборатория на ИАОС за извършване на анализ на замърсяването на река Струма. По искане  на РИОСВ-Перник  от Изпълнителната агенция ще изследват всички физикохимични показатели за характеризиране на повърхностните води , както следва : - pH, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК,специфични замърсители включително тежки метали и приоритетно опасни вещества. Първоначалните резултати от взетата водна проба на река Струма при моста на гара        „Разпределителна“  - температура,разтворен кислород, рН  са в норма . Има завишения само  по показател електропроводимост. РИОСВ-Перник ще информира за окончателните резултати от извършената проверка.

Обходът на предполагаемите замърсители продължи повече от 5 часа , като всички налични експерти от РИОСВ-Перник бяха  на терен,разпределени в няколко групи. Единият от екипите извърши  проверка в „Стомана индъстри“ и „Колхида метал“. При оглед на шахти и колектори не е установено замърсяване  на отпадъчните води и на двете дружества.

Проверката на екипите ще продължи и в утрешния ден.

 

„Зелена академия“ в Перник запозна младите хора с устойчивите модели за опазване на околната среда

На 8 ноември в Перник се проведе екофорум под надслов „Зелена  академия“. РИОСВ – Перник беше съорганизатор на събитието, което се реализира от Лесотехническия университет в партньорство с Община Перник, Регионалната здравна инспекция и Природен парк Витоша. Инициативата се е част от Оперативна програма „Наука и образование в интелигентен растеж“ и цели приобщаване на цялата общественост към чистотата на екосистемите.

Темата на семинара в Перник бе „Заплаха за човешкото здраве и биоразнообразието“, като лектор от страна на РИОСВ - Перник бе младши експерт Милица Фиданова.

С участието си в тези форуми младите хора показват повишен интерес към екологията, опазването на околната среда, научните изследвания в тази насока, както и резултатите от тях. Участниците в събитието получиха информация за това какви практики и устойчиви модели за опазване на околната среда функционират извън нашата страна и какви са съвременните заплахи за биоразнообразието и за човешкото здраве.

Възпитаването на правилно отношение към природата започва от ранна възраст. В подкрепа на това възпитаници на пернишки училища изнесоха свои презентации, свързани с опазване на природата. По време на събитието бяха представени проекти за градско пчеларство и такива, показващи как в Перник могат да се преплетат различни зелени пространства и идеи, за да стане той по-чист и уютен.

 

Министерството на здравеопазването обявява XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2019/2020 година

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в рамките на

Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и е

в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията

на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене,

ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с

Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата

(МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда

и водите (МОСВ), Световната здравна организация (СЗО) за България, Българския

младежки Червен кръст (БМЧК) и Представителството на Европейската комисия в

България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 8 ноември 2018 г. и продължава до 10 май 2020 г.

Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-7 клас и 8-12 клас.

Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1 до 12 клас от цялата

страна.

В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали

са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази. В рамките на първата фаза (8 ноември– 20 декември

2019 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят до Министерството на

здравеопазването своите проекти в следните области: Ограничаване на

тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и Здравословно хранене и физическа

активност. През втората фаза на конкурса, 27 декември 2019 г. – 10 май 2020 г., ще се

осъществи реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши

класирането на участниците до 25 май 2020 г., след което резултатите ще бъдат

публикувани на интернет-страниците на министерствата, Световната здравна

организация (СЗО) за България, БМЧК и ПЕКБ. Официалното награждаване на

победителите ще се проведе през месец юни 2020 г.

Новото в регламента на Конкурса тази година е, че към партниращите организации се

присъединиха Световната здравна организация (СЗО) за България и Българския

младежки Червен кръст (БМЧК).

Всяка от институциите-партньори в провеждането на Националния ученически конкурс,

съгласно компетентностите и приоритетите си, номинира и осигурява предметни

награди по 12 проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място,

по 3 проекта във всяка от възрастова категория (1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас); 3 проекта,

класирани за поощрителни награди, по една за всяка възрастова категория.

Министерството на здравеопазването, Световната здравна организация за България,

Българския младежки Червен кръст и Представителството на Европейската комисия в

България осигуряват по една предметна награда в категорията „Специални постижения

в областта на опазване на здравето“.

Пълна информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване и участие,

изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и

награди за победителите - може да намерите в прикачените файлове, както и на интернет-

страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ, СЗО за Българя, БМЧК и ПЕКБ. Регионалните

здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната, както и

регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да

оказват необходимата помощ на участниците.

 

РЕГЛАМЕНТ 2019-2020 година

Формуляр I фаза

Формуляр II фаза

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 13 посетителя в сайта