Английски език

Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

22 май 2016 г. - Международен ден на биологичното разнообразие

 

РИОСВ – Перник отбеляза международния ден на биоразнообразието под надслов “БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА И ТЕХНИЯ ПОМИНЪК” в Обединен детски комплекс, гр. Кюстендил и ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Кладница. На децата бе предоставена възможността да направят инсталация за билки и подправки, с предоставени от инспекцията материали. Целта на тази инициатива е чрез собствените си усилия децата да полагат дългосрочни грижи при отглеждането на растения, като част от биологичното разнообразие, което е в основата на живота и на редица услуги, предоставяни от екосистемите.

„Живот в хармония с природата”

United Nations Decade on Biodiversity

 


Последна промяна (Четвъртък, 09 Юни 2016 14:24)

 

5-ти юни -Световен ден на околната среда

За живота на дивите животни!

По повод 5-ти юни -Световен ден на околната среда РИОСВ-Перник организира дискусия на тема „За живота на дивите животни!“, в която взеха участие представители на Митнически пункт Стрезимировци и община Трън.

Валери Георгиев - н-к отдел „Биологично разнообразие” при МОСВ запозна присъстващите с политиките по опазване на дивите животински видове. Акцентът бе към видовете под заплаха в резултат на незаконната търговия с диви животни.

Участниците в дискусията се обединиха около тезата, че ограничаването на нелегалната търговия с диви животни може да стане само чрез сътрудничество между всички заинтересовани страни.

Световният ден на околната среда - 5-ти юни е основния механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за опазване на околната среда в световен мащаб.  Отбелязването на деня  се е превърнало в значима световна  платформа  за въвличане на обществото в над 100 държави към  проблемите за опазване на околната среда. Това е и възможност човечеството да обедини усилия в грижaта си за околната среда.


Последна промяна (Вторник, 07 Юни 2016 13:34)

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ДАТА
16.05.2016 Г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 63, АЛ.3, ВР. С ЧЛ. 26 ОТ АПК

ДО  „СТЕФАНИ ТРЕЙДИНГ 2012” ЕООД
ЧРЕЗ -ИВАН АТАНАСОВ ЙОСИФОВ
КАТО УПРАЛЯВАЩ ДРУЖЕСТВОТО
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:
ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ.”СОФИЯ” № 16

С настоящето Ви уведомяваме, че на основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.75, ал.1, т.8, буква „а“ от Закона за управление на отпадъците / ЗУО/, от страна на РИОСВ - Перник, започва производство по отнемане на издаденото на „СТЕФАНИ ТРЕЙДИНГ 2012” ЕООД Решение за дейности с отпадъци № 16-ДО-171-00 от 14.05.2013 г.
Предпоставка за започване на производството са следните обстоятелства:
Дружеството не е изпълнило две поредни предписания за предприемане на действия в съответствие с изискването по условие 7.6 от действащото Решение № 16-ДО-171-00 от 14.05.2013 г.
ЮЛ не е депозирало в инспекцията документ, удостоверяващ подновяване на срока по издадената му банкова гаранция. Няма представена и новоиздадена банкова гаранция за дейността с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ и за площадката в гр. Кюстендил, ул.“Николичевски път“ № 39, ПИ с идентификатор № 41112.502.25, с площ 1 077 кв.м.

Предвид правото Ви на участие в производството, на основание чл. 34, ал.3 от АПК, определям 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, в който можете да изразите становище по случая, както и да представите документи.

 

 

 

 

 

Европейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР)

Европейска седмица на устойчивото развитие


http://www3.moew.government.bg/files/ESDW-logo-GB.jpghttp://www3.moew.government.bg/files/ESDW-logo-DE.jpghttp://www3.moew.government.bg/files/ESDW-logo-FR.jpghttp://www3.moew.government.bg/files/logo-it.jpghttp://www3.moew.government.bg/files/dws-events-unga-sdg-logos-770px-1.jpg


В периода 30 май-5 юни 2016 г. ще се проведе общоевропейската инициатива Европейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР), организирана от Европейската мрежа за устойчиво развитие. Инициативата има за цел да повиши информираността за Програмата 2030 в Европа и призовава местните заинтересовани страни да се ангажират активно с устойчивото развитие. Също така цел на инициятивата е и насърчаването и подпомагането дейности, проекти и събития, популяризиращи устойчивото развитие и ги визуализира върху една обща платформа.

Приетата от ООН през септември 2015 г. Програма 2030 за устойчиво развитие и седемнадесет Цели за устойчиво развитие се фокусират върху ключови въпроси, които изискват спешни действия от всички заинтересовани страни. ЕСУР допринася за реализирането на тази универсална и трансформираща програма, като насърчава организирането на дейности, които имат тематична връзка и подкрепят Целите.

Популяризирайте устойчивото развитие с дейности, проекти или събития, които ще се проведат в периода 30 май-5 юни 2016 г.

Публикувайте идеята си на уебсайта на ЕСУР след 1 февруари 2016

http://www.esdw.eu/register/

 

22 април 2016 г. - Световен ден на Земята“Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим.”

http://www.earthday.org/earthdaydotorg/wp-content/themes/new%20edn/library/img/main-logo.png
С посланието ЗАСАДИ ДЪРВО - Заедно можем да се справим РИОСВ – Перник отбеляза Световния ден на земята, като предостави и участва в засаждането на различни дървесни видове в гр. Перник . Засаждането бе част от инициативите на детски заведения, училища и кметство „Изток“ послучай честването на празника. Инициативата изпълнихме заедно с  XI-то ОДЗ „Знаме на мира“ и X-та ДГ „Пролет“ , ЦНСТ за деца и младежи, и кметство “Изток“ .
Да бъде увеличен броя на дърветата по света, е първата от 5-те водещи цели, които се предприемат, със стартирането на обратното броене в чест на предстоящата 50-та годишнина. Сами по себе си и заедно, тези инициативи ще окажат значимо и измеримо въздействие върху Земята, и ще послужат като основа за осигуряване на по-чиста, по-здравословна и по-устойчива планета за всички нас.
Виж повече на:
http://www.earthday.org/earth-day/earth-day-theme/#sthash.kLLCvKT3.dpuf

 

Последна промяна (Четвъртък, 28 Април 2016 13:18)

 
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 18 посетителя в сайта