Английски език

Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ДАТА
16.05.2016 Г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 63, АЛ.3, ВР. С ЧЛ. 26 ОТ АПК

ДО  „СТЕФАНИ ТРЕЙДИНГ 2012” ЕООД
ЧРЕЗ -ИВАН АТАНАСОВ ЙОСИФОВ
КАТО УПРАЛЯВАЩ ДРУЖЕСТВОТО
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:
ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ.”СОФИЯ” № 16

С настоящето Ви уведомяваме, че на основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.75, ал.1, т.8, буква „а“ от Закона за управление на отпадъците / ЗУО/, от страна на РИОСВ - Перник, започва производство по отнемане на издаденото на „СТЕФАНИ ТРЕЙДИНГ 2012” ЕООД Решение за дейности с отпадъци № 16-ДО-171-00 от 14.05.2013 г.
Предпоставка за започване на производството са следните обстоятелства:
Дружеството не е изпълнило две поредни предписания за предприемане на действия в съответствие с изискването по условие 7.6 от действащото Решение № 16-ДО-171-00 от 14.05.2013 г.
ЮЛ не е депозирало в инспекцията документ, удостоверяващ подновяване на срока по издадената му банкова гаранция. Няма представена и новоиздадена банкова гаранция за дейността с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ и за площадката в гр. Кюстендил, ул.“Николичевски път“ № 39, ПИ с идентификатор № 41112.502.25, с площ 1 077 кв.м.

Предвид правото Ви на участие в производството, на основание чл. 34, ал.3 от АПК, определям 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, в който можете да изразите становище по случая, както и да представите документи.

 

 

 

 

 

Европейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР)

Европейска седмица на устойчивото развитие


http://www3.moew.government.bg/files/ESDW-logo-GB.jpghttp://www3.moew.government.bg/files/ESDW-logo-DE.jpghttp://www3.moew.government.bg/files/ESDW-logo-FR.jpghttp://www3.moew.government.bg/files/logo-it.jpghttp://www3.moew.government.bg/files/dws-events-unga-sdg-logos-770px-1.jpg


В периода 30 май-5 юни 2016 г. ще се проведе общоевропейската инициатива Европейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР), организирана от Европейската мрежа за устойчиво развитие. Инициативата има за цел да повиши информираността за Програмата 2030 в Европа и призовава местните заинтересовани страни да се ангажират активно с устойчивото развитие. Също така цел на инициятивата е и насърчаването и подпомагането дейности, проекти и събития, популяризиращи устойчивото развитие и ги визуализира върху една обща платформа.

Приетата от ООН през септември 2015 г. Програма 2030 за устойчиво развитие и седемнадесет Цели за устойчиво развитие се фокусират върху ключови въпроси, които изискват спешни действия от всички заинтересовани страни. ЕСУР допринася за реализирането на тази универсална и трансформираща програма, като насърчава организирането на дейности, които имат тематична връзка и подкрепят Целите.

Популяризирайте устойчивото развитие с дейности, проекти или събития, които ще се проведат в периода 30 май-5 юни 2016 г.

Публикувайте идеята си на уебсайта на ЕСУР след 1 февруари 2016

http://www.esdw.eu/register/

 

22 април 2016 г. - Световен ден на Земята“Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим.”

http://www.earthday.org/earthdaydotorg/wp-content/themes/new%20edn/library/img/main-logo.png
С посланието ЗАСАДИ ДЪРВО - Заедно можем да се справим РИОСВ – Перник отбеляза Световния ден на земята, като предостави и участва в засаждането на различни дървесни видове в гр. Перник . Засаждането бе част от инициативите на детски заведения, училища и кметство „Изток“ послучай честването на празника. Инициативата изпълнихме заедно с  XI-то ОДЗ „Знаме на мира“ и X-та ДГ „Пролет“ , ЦНСТ за деца и младежи, и кметство “Изток“ .
Да бъде увеличен броя на дърветата по света, е първата от 5-те водещи цели, които се предприемат, със стартирането на обратното броене в чест на предстоящата 50-та годишнина. Сами по себе си и заедно, тези инициативи ще окажат значимо и измеримо въздействие върху Земята, и ще послужат като основа за осигуряване на по-чиста, по-здравословна и по-устойчива планета за всички нас.
Виж повече на:
http://www.earthday.org/earth-day/earth-day-theme/#sthash.kLLCvKT3.dpuf

 

Последна промяна (Четвъртък, 28 Април 2016 13:18)

 

"Живей здравословно - бъдещето е в твоите ръце"


На 19 април 2016 г. в заседателната зала на РИОСВ – Перник се проведе среща на тема: Източници на замърсяване на въздуха по проект: "Живей здравословно - бъдещето е в твоите ръце" по инициатива на професионална гимназия по иконимика гр. Перник. Учениците бяха запознати с по-подробна експертна информация на език достъпен, за качеството на атмосферния въздух, с ежедневните бюлетини за състоянието на въздуха, причините за замърсяването му.

Последна промяна (Четвъртък, 28 Април 2016 13:04)

 

Работна среща за оптимизиране изпълнението на дейностите по управление на отпадъците в област Перник

 

По инициатива на областния управител на област Перник, във връзка с отговорностите му за прилагане държавната политика по опазване на околната среда се проведе работна среща с цел оптимизиране изпълнението на дейностите по управление на отпадъците. В срещата взеха участие кметове на общини и експерти от МОСВ и РИОСВ, управителя на ДЗЗД „ Регионално депо – Перник 2015“ – оператор на Регионалното депо за неопасни отпадъци.
Дискусията беше водена от д-р Александър Александров. Сред официалните гости на срещата бяха Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите, Светлана Божкова, началник отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци” към МОСВ, Пламен Ангелов, директор на РИОСВ-Перник.
В изказването си г-н Живков отбеляза основните моменти от политиката по управление на отпадъците, като поясни, че основната визия за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. е заложена в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.
По отношение битовите отпадъци, усилията на Министерството на околната среда и водите са насочени към ускоряване на процеса по изграждане на новите регионални системи, които отговарят на всички законови изисквания.
Област Перник е сред областите, които имат изградено и въведено в експлоатация Регионално депо за неопасни отпадъци. На основание Заповеди на Директора на РИОСВ е спряна експлоатацията на съществуващите до момента депа за твърди битови отпадъци на територията но шестте общини от областта.
Идентифицирани са нужните средства за рекултивация на всички общински депа на територията на страната, за които следва да бъдат осигурени средства за извършване на процесите по рекултивация.
По време на срещата бе разяснено, че по отношение финансирането  по Приоритетна ос „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. ще се финансират основно мерки, свързани с повишаване количеството на рециклираните отпадъци. Целта е ограничаване на количествата отпадъци, които депонират в депата.
Предвидено е да се осигурят средства за проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, както и за съоръжения и техника за целите на дейността, на площадки и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и осигуряване на необходимото оборудване за разделно събиране.

Последна промяна (Сряда, 30 Март 2016 09:01)

 
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 26 посетителя в сайта