Английски език

Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Дъбът от село Насалевци е „Дърво с корен 2016“

Дъбът от село Насалевци е „Дърво с корен 2016“
На 25.10.2016г. в Дома на Европа в гр. София се проведе церемонията по награждаване в конкурса на фондация „ЕкоОбщност“ „Дърво с корен 2016“. Безспорен победител  отличен с титлата  „Дърво с корен 2016“ е Дъбът до църквата „Св. Богородица“ в с. Насалевци, общ. Трън. Със 715 гласа от общо 2203 подадени за десетте финалиста в надпреварата 600-годишният дъб спечели привилегията да представи страната ни в международния конкурс „Европейско дърво на годината 2017“. Дървото е обявено за вековно със Заповед № 216/5.4.1979г. (ДВ, бр.  35/4.5.1979г.) и е по закрилата на Закона за биологичното разнообразие. Вековният дъб ще получи диагностичен преглед, който ще бъде съгласуван с РИОСВ-Перник, с грижа и препоръки за подобряване насъстоянието му от Асоциацията на арбористите в България.

Последна промяна (Четвъртък, 27 Октомври 2016 06:11)

 

До края на 2016 година всички бензиностанции трябва да бъдат оборудвани със система за улавяне на бензиновите пари

До края на 2016 година всички бензиностанции трябва да бъдат оборудвани със система за улавяне на бензиновите пари


До 31 декември 2016 г. бензиностанциите трябва да бъдат оборудвани със система за улавяне на бензиновите пари (УБП) съответстваща на  Етап II на УБП, съгласно Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.
Системата  за улавяне на бензиновите пари представлява оборудване, предназначено за улавянето на бензиновите пари от резервоара за гориво на моторните превозни средства по време на зареждането в бензиностанция. Бензиновите пари се прехвърлят в резервоар на бензиностанцията или се връщат към бензиноколонката за нова продажба.
В 7-дневен срок от пускане в действие на системата, съответстваща на Етап II на УБП лицето, което експлоатира бензиностанцията подава заявление по образец, утвърден от председателя на БИМ до лицата по чл. 14г, ал. 1 от Наредбата, които извършват проверка.
Контролът на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, се упражнява чрез проверки от  председателя на БИМ и/или оправомощени от него лица.
Съгласно изискванията на чл. 14д от Наредба №16 оператори, които експлоатират бензиностанции, следва да водят прошнурован, прономерован и заверен от РИОСВ- Перник дневник за състоянието на системата, съответстваща на Етап ІІ на УБП.
От януари 2017 г. експертите на РИОСВ-Перник ще извършват проверки на бензиностанциите от териториалния обхват на инспекцията и при установяване на несъответствие с изискванията на чл.14а, ал.3 от Наредба №16, на операторите ще бъдат налагани имуществени санкции съгласно административно – наказателните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Последна промяна (Понеделник, 24 Октомври 2016 13:04)

 

Няма промяна в качеството на атмосферния въздух

След възникналия пожар в централната градска част на гр.Перник на 02.10.2016 г. няма промяна в качеството на атмосферния въздух. В изгорялото помещение не са съхранявани опасни химични вещества и смеси, както и опасни отпадъци.
В района на пожара се намира автоматичната измервателна станция /АИС/ „Център“ на Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/. Качеството на атмосферния въздух се определя от регистрираните  стойности на следните показатели: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, ФПЧ10 и метеорологични параметри.
Измерванията от АИС „Център“, от 02.10.2016 г. до настоящия момент 10.00 часа на 03.10.2016 г., не превишават средночасовата норма /СЧН/ за газовите показатели и среднодневната норма /СДН/ за ФПЧ10 .

 

Европейска седмица на мобилността 2016г.

Европейска седмица на мобилността 2016г.

Кампанията за насърчаване на устойчива градска мобилност, Европейска седмица на мобилността (ЕСМ), се провежда ежегодно в периода 16-22 септември, като се стреми към обединяване на усилията на общините и усилията на гражданите за налагане на един устойчив модел на придвижване в градовете.

През 2016 година ЕСМ се фокусира върху темата „Интелигентно и устойчиво придвижване – инвестиция за Европа“, с мото на кампанията – „Интелигентно придвижване. Силна икономика“.

В стремежа си да превърне инициативата в целогодишна кампания за устойчива градска мобилност с акцент ЕСМ, Европейската комисия предоставя възможност на всички заинтересовани страни да се включат, като регистрират свои проекти или практики, насочени към устойчивото придвижване на пътя. Подробна информация за условията на участие, както и помощни материали са публикувани на интернет страницата на МОСВ.

Тази година РИОСВ - Перник организира съвместни инициативи по повод ЕСМ в градовете – Перник, Брезник и Земен. Ще бъдат проведени: открит урок и дискусия на тема „Безопасния път до училище при използването на алтернативен транспорт”; демонстрация на алтернативен начин на придвижване; както и среща с местните власти и обществеността за популяризиране на кампанията.

 

Експертен екип провери сигнал за мъртва риба в река Струма

Сигнал за замърсени води и наличие на мъртва риба в река Струма е получен днес на „зеления телефон“ в Министерството на околната среда и водите и веднага е проверен от експертен екип.
Съвместната проверка е извършена в границите на с. Жабляно, след яз. Лобош от представители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - гр. Благоевград, на РИОСВ-Перник и на Изпълнителна агенция по околната среда. Взети са водни проби, след техния анализ резултатите ще бъдат предоставени на РИОСВ-Перник.
По данни от направените експресни тестове се касае за намалено съдържание на кислород във водата, характерно за маловодие през този годишен период. Не е налице токсично замърсяване, а кислороден дефицит.

РИОСВ–Перник
09.09.2016 г.

 
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 36 посетителя в сайта