Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

3,5 млн. лв. за чиста околна среда

2

За поредна година Министерството на околната среда и водите обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски градини могат да участват с проекти за озеленяване, изграждан на детски площадки, зони за отдих и други.

Кампанията е с бюджет 3,5 млн. лв. и се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Тази година срокът за подаване на предложения от училища и детски градини в ПУДООС е 17 февруари, а за общини и кметства е 2 март. Класираните проекти ще бъдат обявени на 14 април.

2,3 млн. лв.  са предвидени за общините и кметствата, като максималният размер на финансирането е 10 хил. лв. на проект. 1,2 млн. лв. е бюджетът, заделен за училищата, детските градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси. Таванът на проектите им е 5000 лв.

Най-високо ще бъдат оценявани предложенията, които се осъществяват с участие на децата, както и на техните родители. При общинските проекти висока оценка ще получат тези, които са свързани с почистване на замърсени площи и облагородяването им, създаване на зони за отдих, ремонт на стари площадки и други. И тук е важно участието на гражданите, чрез полагане на доброволен труд, защото това е гаранция, че по-късно хората ще се грижат за създаденото.

 

ЕКСПЕРТИ ОТ РИОСВ-ПЕРНИК УЧАСТВАХА В ЕЖЕГОДНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ЗИМУВАЩИ ВОДОЛЮБИВИ ПТИЦИ


На 14.01.2017 г. експерти от РИОСВ-Перник, съвместно с представители на ловно-рибарското дружество в гр. Радомир, Българско дружество за защита на птиците и сдружение за дива природа „Балкани“, участваха в 41-вото преброяване на зимуващи водолюбиви птици на територията на област Перник и област Кюстендил. Преброяването беше извършено на предварително определени точки, на територията на водоеми и по поречието на река Струма в обхвата на РИОСВ-Перник. Бяха установени характерни и традиционно обитаващи водоемите зимуващи водолюбиви птици от видовете  зеленоглава патица, зимно бърне, лиска, сива чапла, корморан, малък гмурец, бяла чапла. Отчетени бяха 7 вида птици с обща численост 583 бр. Установена е тенденция към намаляване на броя на видовете птици и тяхната численост в сравнение с 2016г., което е вследствие на ниските температури и замръзналите водоеми. Преброяването на зимуващи водолюбиви птици се извършва по определена методика и е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.
Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват. Отчетените данни за броя зимуващи водолюбиви птици на територията на РИОСВ-Перник ще бъдат въведени в Националната информационна система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР).


 


Последна промяна (Вторник, 24 Януари 2017 14:51)

 

АКТУАЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО)

АКТУАЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО), 
обнародвани в ДВ, бр.105 от 30.12.2016 г. и отнасящи се за специфични потоци отпадъци

Резултат с изображение за важно
ИУМПС и ИУЕЕО
Ново изискване при разрешителен режим за дейности с отпадъци (чл.35, ал.2, т.3)
- При издаване на разрешение за дейности с ИУМПС и дейности по разглобявяне на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или продажба, както и за дейности с ИУЕЕО, се въвежда изискване за банкова гаранция (чл.69, ал.2; чл.73, ал.3) в размер от 15 000 лв. за дейностите с ИУМПС и ИУЕЕО и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка. Банковата гаранция за ОЧЦМ намалява от 25 000 на 15 000 лв. независимо от броя на изброените потоци отпадъци (ИУЕЕО, ИУМПС или ОЧЦМ).

ОЧЦМ
Плащане в брой (чл.38, ал.4 и ал.5)
- Изискването за безкасово плащане по сделки с ОЧЦМ не се прилага за разплащания към физически лица /ф.л./, когато общата стойност на сключените от съответното ф.л. сделки с ОЧЦМ не надвишава 100 лв. в рамките на календарната година.
Предаване на ОЧЦМ (чл.39, ал.3)
Дадена е възможност ОЧЦМ с битов характер от физически лица да се предават на:                      
• общински площадки или чрез кампании, организирани от кметовете на общини или
• лица с разрешителен документ за дейности с ОЧЦМ
• или на лица с регистрационен документ за събиране и транспортиране, при условие, че имат договор с лица, притежаващи разрешение/комплексно разрешително за дейности с ОЧЦМ.

Смесено съхранява след дейност по подготовка преди оползотворяване (чл.39, ал.6)
- След предварително третиране (подготовка преди оползотворяване) на метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС, образуваните ОЧЦМ могат да се предават смесено като се отчитат разделно със съответните кодове и наименования съгласно наредбата по чл.3 от ЗУО – Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

ПЛОЩАДКИ ЗА РЕЦИКЛИРУЕМИ ОТПАДЪЦИ
Териториално разположение (чл.38)
- Изискването на чл.38 от ЗУО за разположение на площадките за дейности с отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС в територии, „за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение“ с новото изменение на ЗУО се отнася вече и за отпадъците от хартия, картон, пластмаса, стъкло и всички видове отпадъци от опаковки.
- За всички площадки се изисква оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила ПУП, а за площадките по чл.38, ал.1 - оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила устройствен план или от друг удостоверителен документ, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл.38, ал.1.
Привеждане в съответствие - в Преходни и Заключителни разпоредби (ПЗР)
В 12-месечен срок от влизането в сила на закона лицата, притежаващи разрешение по чл.67, ал.1, представят подновена банкова гаранция в размер съгласно чл.69, ал.2 (§65, ал.1 от ЗИД на ЗУО).
В 3-месечен срок от влизането в сила на закона /до 30.03.2017 г./ лицата, притежаващи разрешение по чл.67, ал.1 за дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, предоставят банкова гаранция в размер съгласно чл.69, ал.2. При неизпълнение на това изискване разрешението на лицето, извършващо дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, се отнема или се изменя служебно от компетентния орган, като се заличават дейностите с ИУЕЕО и ИУМПС (§65, ал.2 от ЗИД на ЗУО).
В 24-месечен срок от влизането в сила на закона /до 31.12.2018 г./ лицата, притежаващи разрешение/регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията за териториално разположение по чл.38, ал.1, и подават заявление за изменение и/или допълнение, към което прилагат документите по чл.69, ал.1, т.9 и т.10, съответно по чл.78, ал.4, т.3 и т.5 (§66, ал.1 от ЗИД на ЗУО). Ако площадките вече отговарят на това изискване, заявление не се подава.
- Когато площадката/те не отговарят на изискванията на чл.38, ал.1 и не е подадено заявление, разрешението/регистрационният документ, запазват действието си в срок до 24 месеца от влизането в сила на този ЗИД на ЗУО. В 3-месечен срок от изтичането на двугодишния срок ю.л./ф.л. е длъжно да преустанови дейността и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките (§66, ал.5 от ЗИД на ЗУО).
- Ако разрешението/регистрационният документ включват и площадка, съответно дейности с отпадъци, които отговарят на изискванията на чл.38, ал.1, компетентният орган изменя служебно разрешението/регистрационния документ, като заличава площадката/те, съответно дейностите с отпадъци, които не отговарят на изискванията на чл.38, ал.1 (§66, ал.4 от ЗИД на ЗУО).
- Неприключилите към влизането в сила на закона процедури по издаване и изменение на разрешения и регистрационни документи се прекратяват, когато заявените площадки за дейности с отпадъци не отговарят на изискванията на чл.38, ал.1, а платената такса се възстановява по искане на заявителя (§64 от ЗИД на ЗУО).

Последна промяна (Понеделник, 09 Януари 2017 12:55)

 

Европейска седмица за намяляване на отпадъците (ЕСНО) 19-27 ноември 2016 г.

Тази година РИОСВ - Перник организира съвместни инициативи по повод Европейската седмица за намaляване на отпадъците  (ЕСНО) 2016 г.  с районен младежки дом – Мошино, към кметство Изток, гр. Перник и детска градина Зора, гр. Дупница. Проведени бяха следните практически занимания:
• В РМД – Мошино – традиционна инициатива с ученици от V до VII клас – целта на проведената инициатива бе провокиране творческите заложби на учениците, свързани с опазване на околната среда и в частност намаляване на отпадъците около нас. Учениците изработваха творби от отпадъчни материали, чрез използване на техники на приложното изкуство. Организирано бе състезание по екопатека за разделно събиране на отпадъци, както и конкурс за рисунка.
• В ДГ Зора – на децата бяха предоставени материали, с които и с помощта на родителите си да могат да нарисуват в двора на градината "игра" – с цел възпитание и запознаване на най-малките с разделното събиране на отпадъци.

Европейска седмица за намаляване на отпадъците 2016

Последна промяна (Понеделник, 12 Декември 2016 11:40)

 

Дъбът от село Насалевци е „Дърво с корен 2016“

Дъбът от село Насалевци е „Дърво с корен 2016“
На 25.10.2016г. в Дома на Европа в гр. София се проведе церемонията по награждаване в конкурса на фондация „ЕкоОбщност“ „Дърво с корен 2016“. Безспорен победител  отличен с титлата  „Дърво с корен 2016“ е Дъбът до църквата „Св. Богородица“ в с. Насалевци, общ. Трън. Със 715 гласа от общо 2203 подадени за десетте финалиста в надпреварата 600-годишният дъб спечели привилегията да представи страната ни в международния конкурс „Европейско дърво на годината 2017“. Дървото е обявено за вековно със Заповед № 216/5.4.1979г. (ДВ, бр.  35/4.5.1979г.) и е по закрилата на Закона за биологичното разнообразие. Вековният дъб ще получи диагностичен преглед, който ще бъде съгласуван с РИОСВ-Перник, с грижа и препоръки за подобряване насъстоянието му от Асоциацията на арбористите в България.

Последна промяна (Четвъртък, 27 Октомври 2016 06:11)

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 17 посетителя в сайта