Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

АКТУАЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО)

АКТУАЛНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ЗУО), 
обнародвани в ДВ, бр.105 от 30.12.2016 г. и отнасящи се за специфични потоци отпадъци

Резултат с изображение за важно
ИУМПС и ИУЕЕО
Ново изискване при разрешителен режим за дейности с отпадъци (чл.35, ал.2, т.3)
- При издаване на разрешение за дейности с ИУМПС и дейности по разглобявяне на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или продажба, както и за дейности с ИУЕЕО, се въвежда изискване за банкова гаранция (чл.69, ал.2; чл.73, ал.3) в размер от 15 000 лв. за дейностите с ИУМПС и ИУЕЕО и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка. Банковата гаранция за ОЧЦМ намалява от 25 000 на 15 000 лв. независимо от броя на изброените потоци отпадъци (ИУЕЕО, ИУМПС или ОЧЦМ).

ОЧЦМ
Плащане в брой (чл.38, ал.4 и ал.5)
- Изискването за безкасово плащане по сделки с ОЧЦМ не се прилага за разплащания към физически лица /ф.л./, когато общата стойност на сключените от съответното ф.л. сделки с ОЧЦМ не надвишава 100 лв. в рамките на календарната година.
Предаване на ОЧЦМ (чл.39, ал.3)
Дадена е възможност ОЧЦМ с битов характер от физически лица да се предават на:                      
• общински площадки или чрез кампании, организирани от кметовете на общини или
• лица с разрешителен документ за дейности с ОЧЦМ
• или на лица с регистрационен документ за събиране и транспортиране, при условие, че имат договор с лица, притежаващи разрешение/комплексно разрешително за дейности с ОЧЦМ.

Смесено съхранява след дейност по подготовка преди оползотворяване (чл.39, ал.6)
- След предварително третиране (подготовка преди оползотворяване) на метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС, образуваните ОЧЦМ могат да се предават смесено като се отчитат разделно със съответните кодове и наименования съгласно наредбата по чл.3 от ЗУО – Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

ПЛОЩАДКИ ЗА РЕЦИКЛИРУЕМИ ОТПАДЪЦИ
Териториално разположение (чл.38)
- Изискването на чл.38 от ЗУО за разположение на площадките за дейности с отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС в територии, „за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение“ с новото изменение на ЗУО се отнася вече и за отпадъците от хартия, картон, пластмаса, стъкло и всички видове отпадъци от опаковки.
- За всички площадки се изисква оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила ПУП, а за площадките по чл.38, ал.1 - оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила устройствен план или от друг удостоверителен документ, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл.38, ал.1.
Привеждане в съответствие - в Преходни и Заключителни разпоредби (ПЗР)
В 12-месечен срок от влизането в сила на закона лицата, притежаващи разрешение по чл.67, ал.1, представят подновена банкова гаранция в размер съгласно чл.69, ал.2 (§65, ал.1 от ЗИД на ЗУО).
В 3-месечен срок от влизането в сила на закона /до 30.03.2017 г./ лицата, притежаващи разрешение по чл.67, ал.1 за дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, предоставят банкова гаранция в размер съгласно чл.69, ал.2. При неизпълнение на това изискване разрешението на лицето, извършващо дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, се отнема или се изменя служебно от компетентния орган, като се заличават дейностите с ИУЕЕО и ИУМПС (§65, ал.2 от ЗИД на ЗУО).
В 24-месечен срок от влизането в сила на закона /до 31.12.2018 г./ лицата, притежаващи разрешение/регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията за териториално разположение по чл.38, ал.1, и подават заявление за изменение и/или допълнение, към което прилагат документите по чл.69, ал.1, т.9 и т.10, съответно по чл.78, ал.4, т.3 и т.5 (§66, ал.1 от ЗИД на ЗУО). Ако площадките вече отговарят на това изискване, заявление не се подава.
- Когато площадката/те не отговарят на изискванията на чл.38, ал.1 и не е подадено заявление, разрешението/регистрационният документ, запазват действието си в срок до 24 месеца от влизането в сила на този ЗИД на ЗУО. В 3-месечен срок от изтичането на двугодишния срок ю.л./ф.л. е длъжно да преустанови дейността и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките (§66, ал.5 от ЗИД на ЗУО).
- Ако разрешението/регистрационният документ включват и площадка, съответно дейности с отпадъци, които отговарят на изискванията на чл.38, ал.1, компетентният орган изменя служебно разрешението/регистрационния документ, като заличава площадката/те, съответно дейностите с отпадъци, които не отговарят на изискванията на чл.38, ал.1 (§66, ал.4 от ЗИД на ЗУО).
- Неприключилите към влизането в сила на закона процедури по издаване и изменение на разрешения и регистрационни документи се прекратяват, когато заявените площадки за дейности с отпадъци не отговарят на изискванията на чл.38, ал.1, а платената такса се възстановява по искане на заявителя (§64 от ЗИД на ЗУО).

Последна промяна (Понеделник, 09 Януари 2017 12:55)

 

Европейска седмица за намяляване на отпадъците (ЕСНО) 19-27 ноември 2016 г.

Тази година РИОСВ - Перник организира съвместни инициативи по повод Европейската седмица за намaляване на отпадъците  (ЕСНО) 2016 г.  с районен младежки дом – Мошино, към кметство Изток, гр. Перник и детска градина Зора, гр. Дупница. Проведени бяха следните практически занимания:
• В РМД – Мошино – традиционна инициатива с ученици от V до VII клас – целта на проведената инициатива бе провокиране творческите заложби на учениците, свързани с опазване на околната среда и в частност намаляване на отпадъците около нас. Учениците изработваха творби от отпадъчни материали, чрез използване на техники на приложното изкуство. Организирано бе състезание по екопатека за разделно събиране на отпадъци, както и конкурс за рисунка.
• В ДГ Зора – на децата бяха предоставени материали, с които и с помощта на родителите си да могат да нарисуват в двора на градината "игра" – с цел възпитание и запознаване на най-малките с разделното събиране на отпадъци.

Европейска седмица за намаляване на отпадъците 2016

Последна промяна (Понеделник, 12 Декември 2016 11:40)

 

Дъбът от село Насалевци е „Дърво с корен 2016“

Дъбът от село Насалевци е „Дърво с корен 2016“
На 25.10.2016г. в Дома на Европа в гр. София се проведе церемонията по награждаване в конкурса на фондация „ЕкоОбщност“ „Дърво с корен 2016“. Безспорен победител  отличен с титлата  „Дърво с корен 2016“ е Дъбът до църквата „Св. Богородица“ в с. Насалевци, общ. Трън. Със 715 гласа от общо 2203 подадени за десетте финалиста в надпреварата 600-годишният дъб спечели привилегията да представи страната ни в международния конкурс „Европейско дърво на годината 2017“. Дървото е обявено за вековно със Заповед № 216/5.4.1979г. (ДВ, бр.  35/4.5.1979г.) и е по закрилата на Закона за биологичното разнообразие. Вековният дъб ще получи диагностичен преглед, който ще бъде съгласуван с РИОСВ-Перник, с грижа и препоръки за подобряване насъстоянието му от Асоциацията на арбористите в България.

Последна промяна (Четвъртък, 27 Октомври 2016 06:11)

 

До края на 2016 година всички бензиностанции трябва да бъдат оборудвани със система за улавяне на бензиновите пари

До края на 2016 година всички бензиностанции трябва да бъдат оборудвани със система за улавяне на бензиновите пари


До 31 декември 2016 г. бензиностанциите трябва да бъдат оборудвани със система за улавяне на бензиновите пари (УБП) съответстваща на  Етап II на УБП, съгласно Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.
Системата  за улавяне на бензиновите пари представлява оборудване, предназначено за улавянето на бензиновите пари от резервоара за гориво на моторните превозни средства по време на зареждането в бензиностанция. Бензиновите пари се прехвърлят в резервоар на бензиностанцията или се връщат към бензиноколонката за нова продажба.
В 7-дневен срок от пускане в действие на системата, съответстваща на Етап II на УБП лицето, което експлоатира бензиностанцията подава заявление по образец, утвърден от председателя на БИМ до лицата по чл. 14г, ал. 1 от Наредбата, които извършват проверка.
Контролът на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, се упражнява чрез проверки от  председателя на БИМ и/или оправомощени от него лица.
Съгласно изискванията на чл. 14д от Наредба №16 оператори, които експлоатират бензиностанции, следва да водят прошнурован, прономерован и заверен от РИОСВ- Перник дневник за състоянието на системата, съответстваща на Етап ІІ на УБП.
От януари 2017 г. експертите на РИОСВ-Перник ще извършват проверки на бензиностанциите от териториалния обхват на инспекцията и при установяване на несъответствие с изискванията на чл.14а, ал.3 от Наредба №16, на операторите ще бъдат налагани имуществени санкции съгласно административно – наказателните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Последна промяна (Понеделник, 24 Октомври 2016 13:04)

 

Няма промяна в качеството на атмосферния въздух

След възникналия пожар в централната градска част на гр.Перник на 02.10.2016 г. няма промяна в качеството на атмосферния въздух. В изгорялото помещение не са съхранявани опасни химични вещества и смеси, както и опасни отпадъци.
В района на пожара се намира автоматичната измервателна станция /АИС/ „Център“ на Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/. Качеството на атмосферния въздух се определя от регистрираните  стойности на следните показатели: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, ФПЧ10 и метеорологични параметри.
Измерванията от АИС „Център“, от 02.10.2016 г. до настоящия момент 10.00 часа на 03.10.2016 г., не превишават средночасовата норма /СЧН/ за газовите показатели и среднодневната норма /СДН/ за ФПЧ10 .

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 14 посетителя в сайта