Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

До края на 2016 година всички бензиностанции трябва да бъдат оборудвани със система за улавяне на бензиновите пари

До края на 2016 година всички бензиностанции трябва да бъдат оборудвани със система за улавяне на бензиновите пари


До 31 декември 2016 г. бензиностанциите трябва да бъдат оборудвани със система за улавяне на бензиновите пари (УБП) съответстваща на  Етап II на УБП, съгласно Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.
Системата  за улавяне на бензиновите пари представлява оборудване, предназначено за улавянето на бензиновите пари от резервоара за гориво на моторните превозни средства по време на зареждането в бензиностанция. Бензиновите пари се прехвърлят в резервоар на бензиностанцията или се връщат към бензиноколонката за нова продажба.
В 7-дневен срок от пускане в действие на системата, съответстваща на Етап II на УБП лицето, което експлоатира бензиностанцията подава заявление по образец, утвърден от председателя на БИМ до лицата по чл. 14г, ал. 1 от Наредбата, които извършват проверка.
Контролът на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, се упражнява чрез проверки от  председателя на БИМ и/или оправомощени от него лица.
Съгласно изискванията на чл. 14д от Наредба №16 оператори, които експлоатират бензиностанции, следва да водят прошнурован, прономерован и заверен от РИОСВ- Перник дневник за състоянието на системата, съответстваща на Етап ІІ на УБП.
От януари 2017 г. експертите на РИОСВ-Перник ще извършват проверки на бензиностанциите от териториалния обхват на инспекцията и при установяване на несъответствие с изискванията на чл.14а, ал.3 от Наредба №16, на операторите ще бъдат налагани имуществени санкции съгласно административно – наказателните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Последна промяна (Понеделник, 24 Октомври 2016 13:04)

 

Няма промяна в качеството на атмосферния въздух

След възникналия пожар в централната градска част на гр.Перник на 02.10.2016 г. няма промяна в качеството на атмосферния въздух. В изгорялото помещение не са съхранявани опасни химични вещества и смеси, както и опасни отпадъци.
В района на пожара се намира автоматичната измервателна станция /АИС/ „Център“ на Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/. Качеството на атмосферния въздух се определя от регистрираните  стойности на следните показатели: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, ФПЧ10 и метеорологични параметри.
Измерванията от АИС „Център“, от 02.10.2016 г. до настоящия момент 10.00 часа на 03.10.2016 г., не превишават средночасовата норма /СЧН/ за газовите показатели и среднодневната норма /СДН/ за ФПЧ10 .

 

Европейска седмица на мобилността 2016г.

Европейска седмица на мобилността 2016г.

Кампанията за насърчаване на устойчива градска мобилност, Европейска седмица на мобилността (ЕСМ), се провежда ежегодно в периода 16-22 септември, като се стреми към обединяване на усилията на общините и усилията на гражданите за налагане на един устойчив модел на придвижване в градовете.

През 2016 година ЕСМ се фокусира върху темата „Интелигентно и устойчиво придвижване – инвестиция за Европа“, с мото на кампанията – „Интелигентно придвижване. Силна икономика“.

В стремежа си да превърне инициативата в целогодишна кампания за устойчива градска мобилност с акцент ЕСМ, Европейската комисия предоставя възможност на всички заинтересовани страни да се включат, като регистрират свои проекти или практики, насочени към устойчивото придвижване на пътя. Подробна информация за условията на участие, както и помощни материали са публикувани на интернет страницата на МОСВ.

Тази година РИОСВ - Перник организира съвместни инициативи по повод ЕСМ в градовете – Перник, Брезник и Земен. Ще бъдат проведени: открит урок и дискусия на тема „Безопасния път до училище при използването на алтернативен транспорт”; демонстрация на алтернативен начин на придвижване; както и среща с местните власти и обществеността за популяризиране на кампанията.

 

Експертен екип провери сигнал за мъртва риба в река Струма

Сигнал за замърсени води и наличие на мъртва риба в река Струма е получен днес на „зеления телефон“ в Министерството на околната среда и водите и веднага е проверен от експертен екип.
Съвместната проверка е извършена в границите на с. Жабляно, след яз. Лобош от представители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - гр. Благоевград, на РИОСВ-Перник и на Изпълнителна агенция по околната среда. Взети са водни проби, след техния анализ резултатите ще бъдат предоставени на РИОСВ-Перник.
По данни от направените експресни тестове се касае за намалено съдържание на кислород във водата, характерно за маловодие през този годишен период. Не е налице токсично замърсяване, а кислороден дефицит.

РИОСВ–Перник
09.09.2016 г.

 

Сигнал за замърсяване на река Соволянска Бистрица, общ. Кюстендил при с. Ябълково

В 22.30 ч. на 23.08.2016 г. в РИОСВ-Перник постъпи сигнал от тел.112 за замърсяване на река Соволянска Бистрица, община Кюстендил.
Незабавно беше сформиран екип от експерти от РИОСВ-Перник и лаборатория на отдел „ОДАС“ към ИАОС. Извърши се оглед на коритото на реката при моста на с.Ябълково, община Кюстендил, съвместно с представители на РД „ПБЗН“-Кюстендил и областния управител на Кюстендил. Сигналът е основателен. При огледа на място се установи, че водата в коритото на реката е видимо мътна с кафяв цвят. Няма измряла риба в коритото на реката. Екипа на РД ПБЗН-Кюстендил, извършил оглед срещу течението на реката, от с. Ябълково до с. Церовица, е установил, че помътняването на реката се забелязва след с. Церовица, над селото реката е бистра.
Извършено беше пробовземане от лаборатория на отдел „ОДАС“ към ИАОС в 00,45ч. на 24.08.2016 г. Стойностите на измерените показатели на място са в нормални граници за категорията „река“ /R-5/ в проверения участък. Не е установен конкретен източник на замърсяването.
В последствие на 24.08.2016 г. се получи информация от кмета на с. Церовица, община Кюстендил /селото е разположено по поречието на реката, на около 30 км. от с.Ябълково, община Кюстендил/ за силна буря с обилни валежи, което е вероятната причина за помътняването на река Соволянска Бистрица.

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 14 посетителя в сайта