Английски език

Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

"Живей здравословно - бъдещето е в твоите ръце"


На 19 април 2016 г. в заседателната зала на РИОСВ – Перник се проведе среща на тема: Източници на замърсяване на въздуха по проект: "Живей здравословно - бъдещето е в твоите ръце" по инициатива на професионална гимназия по иконимика гр. Перник. Учениците бяха запознати с по-подробна експертна информация на език достъпен, за качеството на атмосферния въздух, с ежедневните бюлетини за състоянието на въздуха, причините за замърсяването му.

Последна промяна (Четвъртък, 28 Април 2016 13:04)

 

Работна среща за оптимизиране изпълнението на дейностите по управление на отпадъците в област Перник

 

По инициатива на областния управител на област Перник, във връзка с отговорностите му за прилагане държавната политика по опазване на околната среда се проведе работна среща с цел оптимизиране изпълнението на дейностите по управление на отпадъците. В срещата взеха участие кметове на общини и експерти от МОСВ и РИОСВ, управителя на ДЗЗД „ Регионално депо – Перник 2015“ – оператор на Регионалното депо за неопасни отпадъци.
Дискусията беше водена от д-р Александър Александров. Сред официалните гости на срещата бяха Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите, Светлана Божкова, началник отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци” към МОСВ, Пламен Ангелов, директор на РИОСВ-Перник.
В изказването си г-н Живков отбеляза основните моменти от политиката по управление на отпадъците, като поясни, че основната визия за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. е заложена в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.
По отношение битовите отпадъци, усилията на Министерството на околната среда и водите са насочени към ускоряване на процеса по изграждане на новите регионални системи, които отговарят на всички законови изисквания.
Област Перник е сред областите, които имат изградено и въведено в експлоатация Регионално депо за неопасни отпадъци. На основание Заповеди на Директора на РИОСВ е спряна експлоатацията на съществуващите до момента депа за твърди битови отпадъци на територията но шестте общини от областта.
Идентифицирани са нужните средства за рекултивация на всички общински депа на територията на страната, за които следва да бъдат осигурени средства за извършване на процесите по рекултивация.
По време на срещата бе разяснено, че по отношение финансирането  по Приоритетна ос „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. ще се финансират основно мерки, свързани с повишаване количеството на рециклираните отпадъци. Целта е ограничаване на количествата отпадъци, които депонират в депата.
Предвидено е да се осигурят средства за проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, както и за съоръжения и техника за целите на дейността, на площадки и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и осигуряване на необходимото оборудване за разделно събиране.

Последна промяна (Сряда, 30 Март 2016 09:01)

 

22 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА: ПО-ЧИСТА ВОДА, ПО ДОБРА РАБОТА

Всяка година при отбелязването на Световният ден на водата се търси връзка с друга актуална тема, която се разглежда и в годишния Световен доклад на ООН за водата. „По-чиста вода, по-добра работа“ е темата на Световния ден на водата тази година.
РИОСВ - Перник ще отбележи 22 март - деня на водата чрез изпълнението на съвместна инициатива между инспекцията, мадажки дом "Мошино" и гимназия Мария Кюри гр. Перник.
Инициативата се състои в следното:
На 21 март – РИОСВ – Перник организира посещение на пречиствателната станция в гр. Батановци на екоклуб от гимназия „Мария Кюри”. Там учениците се запознаха работата на станцията, както и с технологията и методологията на пречистването на водата.
Събирането и пречистването на отпадни води е един от най-сериозните екологични проблеми на нашето време. Комплексният подход към сложните многостепенни процеси на пречистване на отпадните води осигурява максимално приближаване към устойчивото развитие в управлението на водите. ГПСОВ – гр. Батановци осигурява пречистване на отпадъчните води на гр. Перник и гр. Батановци.
На 22 март – ученици от гимназия Мария Кюри  изнесоха презентации в младежки дом Мошино и извършиха демонстрация на химични анализи.
На 23 март - ученици от гимназия Мария Кюри участваха в открит интердисциплинарен урок, организиран от гимназията, на който присъстваха и експерти от РИОСВ – Перник.

Последна промяна (Сряда, 30 Март 2016 08:13)

 

14 МАРТ – СВЕТОВЕН ДЕН НА РЕКАТА

На 14 март в много държави се чества Световен ден на реките, който преди това е бил известен с името Световен ден на борба срещу язовирни стени, за реки, вода и живот.
Днес в цял свят се организират акции и протести срещу замърсяването на водните басейни и кампании за тяхното опазване. Темата е особено актуална и в момента, когато десетки реки в България са замърсени от промишлени и битови отпадъци, а флората и фауната в тях е застрашена.
Във връзка с отбелязването на Световният ден на реките РИОСВ – Перник посети ОДГ „Пролет” №10, гр. Перник и подари на малчуганите образователно табло, подпомагащо обучението им в екологичните дисциплини.

Последна промяна (Сряда, 30 Март 2016 07:55)

 

РИОСВ-Перник отбеляза Деня на влажните зони с ученици от УО „Иван Вазов“ в с. Извор, общ. Радомир

По време на кампанията бе насочено вниманието на учениците към ролята на влажните зони за настоящото и бъдещо благополучие на човечеството. С цел насърчаване на разумното ползване на всички влажни зони бе изнесена презентация на тема: „Влажните зони и нашето бъдеще -  устойчив поминък“ – акцент на тазгодишната кампания.
За обогатяване знанията на децата бяха изработени и предоставени игрови комплекти с животни, характерни за влажна зона, намираща се на територията на РИОСВ – Перник - „Чокльово блато“.  Тя е обявена за защитена местност от 1992 г. с цел опазването на естествени местообитания на редки и застрашени видове птици и торфено находище и попада в границите на Защитена зона за опазване на природните местообитания от мрежата „Натура 2000”.

Последна промяна (Сряда, 03 Февруари 2016 13:02)

 
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 32 посетителя в сайта