Във връзка с осъществена контролна дейност и установени нарушения на „Топлофикация Перник“ АД, са съставени АУАН-и и са издадени Наказателни постановления /НП/ за налагане на имуществени санкции, в размер на 60 000лв:

За 2017г.  :
- АУАН № 01/10.01.2017„Топлофикация-Перник“ АД, гр.Перник, – чл.125, ал.1, т.2 от ЗООС – дружеството не е изпълнило условие 11, колона 5 от Таблица 11.1 на КР № 53-Н1/2014 г., а именно, че на площадката на ГГИ не е разрешено да извършва предварително съхраняване на НО. НП № 6-А-1/21.04.2017 г. за налагане на имущ. санкция от 10 000 лв. в сила от 01.12.2017
-АУАН № 10/2017г.  - Топлофикация-Перник АД, гр. Перник - не изпълнява Условие 16.9.7. от КР № 296-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 296-Н0-И0-А1/2013 г., оператора не е приключил в  срок до 31.12.2016г. техническата рекултивация на цялата територия на Сгуроотвал „7-ми септември“. НП № 20-А-10/30.08.2017г., в сила от 23.03.2018г. Изменена имуществена санкция на 25 000 лв. С Решение № 618/07.12.2017 г., постановено по ан дело № 1687/17г. Районен съд Перник изменя наложената с НП имуществена санкция като намалява размера на същата от 40 000лв.на 25 000лв. С Решение № 135 от 23.03.18г., постановено по канд № 71/17 г. Административен съд Перник оставя в сила решението на ПРСС .
-АУАН № 12/2017г.  - Топлофикация-Перник АД, гр. Перник не е изпълнило задължението си по Условие 9.2.11. от Комплексно разрешително /КР/ № 53-Н1/2014 г. Емисиите на вредни вещества от дейността му се изпускат в атмосферния въздух  посредством две изпускащи устройства /ИУ/ №2, след пречистване през ЕСФ /електростатичен филтър/  № 5 и СОИ  /сероочистна инсталация/ и през ИУ №1, без пречистване през СОИ. НП №18-А-12/ 28.07.2017 г. за 15000 лв. Изпратено на НАП София, офис-Перник, изх. № 24-00-33/31.08.2018 г. С Решение № 705/11.12.2017 г., постановено по нах дело № 1576/17 г. Районен съд Перник  изменя наложената с НП им. санкция като намалява размера на същата от 15 000лв. на 10 000лв. С Решение № 134/30.03.2017 г., постановено по канд 70/18г. Административен съд Перник оставя в сила решението на ПРС.
- АУАН № 27/09.10.2017 Г. Емисиите на вредни вещества от дейността на ПГ 4 се изпускат в атмосферния въздух  посредством две изпускащи устройства /ИУ/ №2, след пречистване през  СОИ /сероочистна инсалация/ и през ИУ №1, без пречистване през СОИ.. Нарушило е чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда. Издадено е НП № 30-А-27/18.12.2017 г. за налагане на имуществена санкция в размер на 15 000лв. С Решение № 79/02.03.2018г., постановено по анд № 26/18г. Районен съд Перник потвърждава НП. С Решение № 234/28.05.2018 г., постановено по кан дело № 214818г. Административен съд Перник потвърждава решението на ПРС.
- АУАН №32/07.11.2017г. за неизпълнение на  Условие 7.4. от КР № 53-Н1/2014г., операторът не е уведомил инспекцията за авария довела до изпускане на непречистени шламови води в р. Струма от сгуроотвал „7-ми септември“.  Издадено е НП № 12-А-32/12.03.2018 г. в размер на 15 000лв. имуществена санкция. С Решение № 279/11.06.2018 г., постановено по анд № 608/2018 г., Районен съд Перник потвърждава НП. С Решение № 331/25.09.2018 г., постановено по канд № 397/18г. Административен съд Перник отменя решението на ПРС и отменя НП.
За 2018г.
-АУАН № 24/2018г. – Топлофикация Перник АД. АУАНА е съставен по документи за използване на неразрешен вид гориво - дървесен чипс.  Нарушило е чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда. Предстои издаване на НП.
- АУАН № 28/24.10.2018г. Неизпълнение на Условие 9.3.1 от Комплексно разрешително № 53-Н1/2014г. - Емисиите на вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух неорганизирано от корпуса на „Котелен цех“ и  водят до влошаване качеството на атмосферния въздух в района.  Нарушило е чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда. Предстои издаване на НП.
При извършена планова проверка на дружеството по изпълнение на условия от КР № 53-Н1/2014г. са установени несъответствия по Условие 8. Суровини, спомагателни материали и горива,  Условие 9. Емисии в атмосферата и Условие 11. Управление на отпадъците, за което на оператора ще бъде съставен АУАН.
Във връзка с постъпили сигнали от граждани за замърсяване на р. Струма с шламови води от „Топлофикация Перник“ АД и извършени проверки от експерти на инспекцията, на дружеството ще бъде съставен АУАН.

Последна промяна (Петък, 30 Ноември 2018 13:48)