Направени изменения и допълнения на чл. 3 в Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г.

Опасни химични вещества - Актуално

Във връзка с приемане на новата Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях и влизането й в сила от 19.01.2016 г. са направени изменения и допълнения на чл. 3 в Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.
С приетите изменения в чл. 3, ал. 2 е въведена нова административна услуга към директора на РИОСВ, свързана с издаване на становище по чл. 106, ал. 2 от ЗООС (изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 14.08.2015 г.) за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал (ПСНРП), за която се заплаща такса в размер 200 лв.
Дължимата сума следва да се преведе по банковата сметка на РИОСВ – Перник:

IBAN: BG09SOMB91303142606001
BIC: SОMBBGSF
ОБЩИНСКА БАНКА  АД
ФЦ – Пeрник

 

Последна промяна (Сряда, 03 Февруари 2016 12:09)