Д О К Л А Д Относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издаденото комплексно разрешително № 472-Н1/2015г. на оператор „Аифорос България” ЕАД, гр. Перник

Комплексни разрешителни - Комплексни разрешителни

Проверката се осъществи в периода от 12.08. и 13.08.2019год.  от екип експерти на РИОСВ-Перник и представител на Басейнова Дирекция Западно Беломорски район /БД ЗБР/. Проверката е извършена на площадката на „Аифорос България” ЕАД, гр.Перник, с адрес: гр. Перник, ул. „Владайско въстание” №1.

Цел на проверката: извършване на планов контрол съгласно график за провеждане на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото от Министъра на околната среда и водите комплексно разрешително № 472-Н1/2015г
Обхват на проверката:
Изпълнение на условия в комплексно разрешително КР 472-Н1/2015г.  за следните инсталации:
Инсталации, които попадат в обхвата на точка 6.6 „а“ от Приложение 4 на ЗООС:
Инсталация за интензивно отглеждане на птици
Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка със следните условия:
    Условие № 2 – Инсталации, обхванати от комплексното разрешително;
    Условие № 3- Обхват;
    Условие № 4- Капацитет на инсталациите;
    Условие № 5- Управление на околната среда /СУОС/;
    Условие № 7- Уведомяване;
    Условие № 8- Използване на ресурси;
    Условие № 9- Емисии в атмосферата;
    Условие №10- Емисии на отпадъчни води;
    Условие 11- Управление на отпадъците;
    Условие № 12- Шум;
    Условие № 13- Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
    Условие № 14 – Предотвратяване и действия при аварии;
    Условие № 15- Преходен и анормален режим на работа;
    Условие №16- Прекратяване на работа на инсталациите или на части от тях

Резултати и заключения:
От направената проверка се установи следното:
По Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешително-
В момента на проверката работи инсталация за третиране на шлака, окалина и други производствени отпадъци, включваща:
-    Модул А за третиране на шлака и други производствени отпадъци;
-    Модул Б за третиране на окалина
-           Модул В за приготвяне на материал с подбрана зърнометрия.
Режимът на работа е едносменен, при пет дневна работна седмица.


По Условие №4. Капацитет на инсталациите
Операторът експлоатира инсталацията по Условие 2- Модул А за третиране на шлака и други производствени отпадъци, Модул Б за третиране на окалина и Модул В за приготвяне на материал с подбрана зърнометрия.
Докладвано е  като част от ГДОС годишното производство за инсталацията по Условие 2 за 2018г. Не е превишен капацитета на инсталацията съгласно КР -1900 t/24h.

По Условие №5. Управление на околната среда.
Персоналът и лицата, които ще извършват конкретни дейности по изпълнение на условията в КР, е определен със Заповед №292-КР-ИСО/01.03.2016г., представена при проверката.
Представена е  инструкция ИЕ ОС-01-15 за мониторинг на техническите и емисионни показатели по КР № 472-Н1/2015г.

По Условие №7. Уведомяване
Във връзка с писмо на МОСВ за откриване на процедура за преразглеждане на КР с инсталации за третиране на отпадъци във връзка с публикуване на нови заключения за НДНТ, дружеството е внесло в ИАОС, с писмо, вх. №  КР-3843/14.05.2019г. информация по Приложение 6 от НУРИКР и доказателства за прилагане на НДНТ.
През 2018г. и до момента на проверката няма аварийни или други замърсявания и не се е налагало уведомяване.

По Услови 8. Използване на ресурси
Условие 8.1. Използване на вода
От Директора на БД ЗБР  е издадено Разрешително за водовземане.
Докладвано е с ГДОС 2018 г. годишната консумация на вода съгласно разрешително за водовземане. 
Монтирани са 2 бр. измервателни устройства за измерване на ползваните водни обеми.. Измерените водни обеми за 2018 г. по водомерите са декларирани и заплатени към БДЗБР.

Условие № 8.2. Използване на енергия
Операторът не превишава стойностите, посочени в Таблица 8.2.1 - за 2018г.
Докладвано е с ГДОС за 2018г. изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия и резултатите от оценката на съответствието на количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното. Не са констатирани несъответствия.
По Условие № 9. Емисии в атмосферата.
С разрешение за поставяне № 8/10.02.2016г.  на главния архитект на община Перник е въведен в експлоатация ръкавен филтър към ИУ К1 на конусна трошачка на Модул А – „Мобилна установка за натрошаване на шлака в УПИ 10 за стопански дейности”, кв. 161 по плана на гр. Перник.
След въвеждане в експлоатация на 10.02.2016 г. на ръкавния филтър към ИУ К1 на конусна трошачка на Модул А,  същата не е ескплоатирана. По данни на оператора за експлоатацията на трошачката е необходима поръчка, за да се оправдаят разходите при нейната експлоатация.    Дружеството е разработило план за собствен мониторинг по компонент въздух и фактор шум, който е съгласуван от  РИОСВ – Перник с писмо с изх.№ 26-00-932/4/05.10.2016г.
Операторът  е прилагал инструкцията за мониторинг на  контролираните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на  конусна трошачка на Модул А  към ИУ К1. Работил е в оптимален работен режим, но не е извършено документиране. Ръкавният филтър е работил през 2018г. 200 часа или 25 работни дни.
При проверката на място не е представена оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролирания параметър на пречиствателно съоръжение с определения такъв.
При проверката на място е представен доклад за резултатите от проведените СПИ, с протокол от изпитване, от който е видно спазването на нормата определена в таблица 9.2.2.
Няма документирани данни от оценка на съответствието, тъй като ръкавният филтър е експлоатиран през 2018г. – 200 часа и до момента на проверката - 0 часа, поради липса на поръчки за конусната трошачка.
Съгласно проведените СПИ през 2018 г. след ръкавния филтър, не е  превишен дебита, както и  емисионната норма  по показател прах.
Към модул А, който  е за третиране на шлака е монтирана  оросителна система, към приемният бункер на инсталацията. Монтирана е и оросителна система за пътя, обхващаща участъка от входа на фирмата до края на модул А. Осигурени са две оръдия за мъгла, с които се оросява в местата за товарене и разтоварване на материала, както и при миксиране на шлаката и пепелината на модул В, при необходимост.        
При проверката  се констатираха неорганизирани прахови емисии при разтоварването на гореща шлака от превозното средство, докарваща я от ЕСДЦ-Стомана Индъстри АД.
Операторът е извършил СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащо устройство К1 през 2018 г. При проверката на място е представен доклад за рузултатите от проведените СПИ, с протокол от изпитване, от който е видно спазването на нормата определена в таблица 9.2.2.

По Условие №10. Емисии на отпадъчни води
При проверката не се установи заустване на производствени отпадъчни води от площадката на дружеството в повърхностни водни обекти и/или канализационни системи. Производствени отпадъчни води не се формират. Вода се ползва само за оросяване в производствения процес.
Битово-фекалните води от административна сграда са включени в канализационната мрежа на Стомана Индъстри АД на база договор за ползване на водни съоръжения, който се продължава автоматично всяка година при липса на възражения от двете страни.

Условие № 11. Управление на отпадъците.
Операторът приема на площадката посочените  отпадъци основно от „Стомана Индъстри” АД и ТЕЦ Република с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R12. За проверявания период са приемани отпадъци със следните кодове: 10 02 02, 10 02 10, 16 11 02, 16 11 04, 10 01 01, 10 01 02 и 19 09 02.
Отпадъците от черни метали с код 19 12 02 се предават за преработване /рециклиране/ само в „Стомана Индъстри” АД. Преработената шлака и окалина се продават на външни клиенти като сертифицирани продукти за пътно строителство /пътни легла и насипи на пътища/ и др. дейности.
Модул А, Модул Б и Модул В са отделени един от друг и от местата за съхраняване на образувани отпадъци. Предварителното съхраняване на отпадъците се извършва на съответните определени и обозначени площадки, които са с трайна настилка /преимуществено с бетон при модул А, с шлака при модул Б и Модул В/. Операторът извършва предварителното съхраняване на отпадъците по начин, който не позволява смесване на оползотворимите с неоползотворими отпадъци.
При извършване на проверка на съответствието на предварително съхраняване се изготвя чек-лист за площадките по приложение № 2 от инструкция № И-ОС-06-15 /за всеки отпадък/. Чек-лист се изготвя на всяко тримесечие. Представени са изготвените 2 бр. чек-листове от дати на 20.11.2018 г. и 19.03.2019 г.
Операторът има сключен договор с фирма с регистрационен документ по чл.78 от ЗУО за извършване на транспортиране на отпадъци. Операторът не извършва дейности по  транспортиране на отпадъците от площадката.
До момента на проверката дружеството не е предприело действия за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците, образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране – отпадък с код 19 12 12. В ГДОС за 2018г. е докладвано, че няма образуван отпадък с код 19 12 12 от Модул Б, предназначен за депониране, който следва да бъде охарактеризиран.
Операторът води заверени от РИОСВ-Перник  отчетни книги по прил.№ 4 от Наредба № 1/2014 г., представени при проверката. Водят се редовни записи по реда на чл.10 от Наредба № 1/2014  във всички таблици.
Операторът е докладвал в ГДОС за 2018г. количествата отпадъци, приемани и подлагани на всяка от разрешените дейности за оползотворяване, по инсталации/съоръжения, в които е разрешена съответната дейност.

По Условие № 12. Шум
По Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на производствената площадка не превишават граничните стойности на шум – дневно ниво в околната среда, съгласно представен протокол от  акредитирана лаборатория за извършени собствени периодични измервания на нивата на шум през 2019г. Операторът е извършил СПИ само на дневно ниво на шум, тъй като работното време на дружеството е от 08.00ч. до -16,40 ч.

По Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
При проверката не са установени течове от резервоари, варели и технологично/пречиствателно оборудване.
Изготвена е  Инструкция И- ОС-12-14 за периодична проверка за наличие на течове  от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Води се дневник за техническо обслужване и ремонти на оборудването, основен консуматор на промишлена вода /включително система за омокряне/ и тръбопроводната мрежа.
През  2019г.  е извършен мониторинг на почви от 3 бр. пунктове. Представен е протокол от изпитване на акредитирана лаборатория.

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии
Представена е инструкция № И-ОС-15-15 за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. Инструкцията е обвързана с Плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и други кризисни ситуации в Аифорос България ЕАД.
През 2018г. и към момента на проверката не са възниквали аварийни ситуации.

По Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа
Операторът е изготвил и прилага инструкция И-ОС-02-14 за пускане и спиране на системата за омокряне. Води се дневник за техническо обслужване и ремонт на оборудването, основен консуматор на промишщлена вода /вкл. система за омокряне/ и тръбопроводна мрежа.
Представена е декларация от директора на дружеството, че няма предпоставки за създаване на анормални режими. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от ГДОС.
Условие 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях
До настоящата проверка не е вземано решение за прекратяване на дейността на инсталацията или на части от нея.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг по  всички компоненти и фактори на околната среда.
При извършената планова проверка, обективирана в Протокол № 6/2019г.-КР № 553-Н0/2017г., на оператора са дадени 3 бр. предписания по компонент „въздух“ със срок постоянен:
- да извършва документиране по инструкция за мониторинг на стойностите на контролираните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение, в съответствие с определените такива по Условие 9.1.1.3
- да извършва оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролирания параметър на пречиствателно съоръжение с определения такъв по Условие 9.1.1.3.
- да предприема всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.