Д О К Л А Д Относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издаденото КР № 100- Н1/2010г., актуализирано с Решение №100-Н1-И0-А5/2017г. на оператор “Стомана Индъстри” АД, гр. Перник

Комплексни разрешителни - Комплексни разрешителни

Проверката се осъществи в периода от 16.10., 17.10. и 18.10.2019г. от екип експерти на РИОСВ-Перник  и представител на Басейнова Дирекция Западно Беломорски район /БД ЗБР/.
Цел на проверката: извършване на планов контрол съгласно график за провеждане на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото от Министъра на околната среда и водите комплексно разрешително КР № 100-Н1/2010г., актуализирано с Решение №100-Н1-И0-А5/2017г.
Обхват на проверката:
Изпълнение на условия в комплексно разрешително КР № 100- Н1/2010г. за следните инсталации:
Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:
1.    Инсталация за производство на стомана - т. 2.2.
-    ЕДП 1
-    ЕДП 3
-    Инсталации за пелетизиране (2 броя)
2.    Инсталация за обработване на черни метали – станове за горещо валцуване - т. 2.3.а)
-    листопрокатен цех
-    сортопрокатен цех
-    топков цех
-    валцовъчен цех
3. Инсталация, която попада в обхвата на т. 5.3.2 „г“ от Приложение № 4 към ЗООС
- Шредерна инсталация

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:
2.    Сортировъчен цех.
-    Инсталация за рязане на скрап
-    Линия за почистване и инспектиране на заготовки /блуми/
-    Термокалибровъчен цех.
Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка на „Стомана Индъстри“ АД, ул. „Владайско въстание“ № 1, във връзка със следните условия:
    Условие № 2 – Инсталации, обхванати от комплексното разрешително;
    Условие № 3- Обхват;
    Условие № 4- Капацитет на инсталациите;
    Условие № 5- Управление на околната среда /СУОС/;
    Условие № 7- Уведомяване;
    Условие № 8- Използване на ресурси;
    Условие № 9- Емисии в атмосферата;
    Условие №10- Емисии на отпадъчни води;
    Условие 11- Управление на отпадъците;
    Условие № 12- Шум;
    Условие № 13- Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
    Условие № 14 – Предотвратяване и действия при аварии;
    Условие № 15- Преходен и анормален режим на работа;
    Условие №16- Прекратяване на работа на инсталациите или на части от тях.
Резултати и заключения:
При огледа на място и документалната проверка се установи следното:

Условие № 3. Обхват
Контрол на място се осъществи на инсталациите по Условие 2. През 2018г. е работила ЕДП 1 и  ЕДП 3 към ЕСДЦ. ЕДП 3 работи периодично при авария или ремонт на ЕДП1 и във връзка с производствената програма на дружеството. Режимът на работа е непрекъснат.

По Условие №4. Капацитет на инсталациите
Няма превишение на определения капацитет. Докладвано е с ГДОС за 2018г. годишното производство по КР №100-Н1/2010г., актуализирано с Решение №100-Н1-И0-А5/2017г.

По Условие №5. Управление на околната среда.
Прилага се система за управление на околната среда/СУОС/, изискваща се с Условие 5 на комплексното разрешително. Регламентирани са реда, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда и лицата отговорни за изпълнението на условията на комплексното. Операторът извършва актуализиране на СУОС, с изискванията на КР №100-Н1/2010г., актуализирано с Решение №100-Н1-И0-А5/2017г.

По Условие №7. Уведомяване
Докладвано е с ГДОС, че през 2018г. не са регистрирани аварии и не се е налагало уведомяване.
Докладвано е в ГДОС, че през 2018г. не е имало приемни изпитвания по ЗУТ или друга специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите.
С писмо, вх. № КР-3771/10.05.2019г. на ИАОС, операторът е подал информация по Приложение 6 от Наредбата по КР за преразглеждане на КР за инсталация за третиране на отпадъци, отнасящи се до т.5.3.2.“г“-шредерна инсталация, във връзка с публикуване на нови заключения за най-добри налични техники /НДНТ/. 
През 2019г e актуализирано КР № 100-Н1/2010г. с Решение № 100-Н1-И0-А6/2019г. на изпълнителния директор на ИАОС, влязло в сила на 05.12.2019г. за следните промени:
- изграждане на  2бр. технологични линии за инспектиране, закаляване и отвръщане на горещовалцовани стоманени пръти във Валцовъчен цех;
- изграждане на 2 бр. технологични линии за инспектиране, закаляване и отвръщане   на горещовалцовани стоманени пръти в Сортопрокатен цех
В дружеството през 2019г.  не са постъпвали сигнали от граждани за неприятни миризми извън границата на площадката.  РИОСВ-Перник е препратила 4 бр. сигнали до дружеството за неприятни миризми. Съгласно представените отговори до инспекцията, дружеството не е установило интензивно миришещи вещества.
За 2018г. и до момента на проверката не е установена  непосредствена заплаха за екологични щети. Актуализирана е оценката за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и случаи на причинени екологични щети с актуализация на КР № 100-Н1-И0-А5/2017г. и включване на Термокалибровъчен цех.

По Условие 8.1. Използване на вода
Представени са  актуални разрешителни за водовземане от яз. Студена и р. Струма Представен е  договор за доставка, отвеждане и пречистване  с    „В и К” ООД, гр. Перник и Договор за доставка на условно чиста вода.
Не е констатирано превишение на разрешеното за ползване количество вода за производствени нужди. В ГДОС за 2018 г. е докладвано,  количеството вода за производствени нужди.
Представена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на тръбопреносната и канализационната мрежи И-ВСН-08-15. Проверките се отразяват в Дневници на помпени станции. Проверките се отразяват в Дневници на помпени станции. За 2018г. са извършени 20 бр. проверки на водопроводната мрежа
Представени са и се прилагат инструкции за управление на оборотните цикли на ЕСДЦ и Прокатно производство № И-ВСН-05-11 и № И-ВСН-06-11.
Представени са инструкции и от месечните справки не е констатирано превишавене на разрешеното количество вода.
Има монтирани разходомерни устройства пломбирани от БД ЗБР. Води се отчетна документация за ползваните водни обеми. Разходомер със сер. номер 03009/09, марка „Соникс“ не функционира и за измерване на ползваните водни обеми за промишлени нужди е монтиран нов водомер, марка „Сенсус“, който се пломбира при проверката със пломба на МОСВ/БД Бл.
Прилага се  инструкция за измерване и документиране на ползваната вода И-ОЕ-23-13. Информацията е докладвана в ГДОС за 2018г. Ползваните водни обеми за 2018 г. са 1645494 куб.м.
Представена е и се прилага инструкция за следене на съответствието на изразходваните количества вода и предприети коригиращи действия ИОЕ-22-13. Информацията е докладвана в ГДОС за 2018г. Няма превишение на годишните разрешени водни количества.
Докладвано е в ГДОС за 2018г. изчислените стойности на годишната норма за ефективно използване на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за всяка инсталация по Условие 2.
С ГДОС за 2018г. са докладвани резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените в Таблица 8.1.2, няма констатирани несъответствия и съответно не са предприети коригиращи действия.

По Условие 8.2 Използване на енергия
Изработени са и се прилагат инструкции за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното оборудване-Електродъгови пещи на Електростомано добивен цех в Инсталация за производство на стомана, основни консуматори на електроенергия.
Изготвена е и се прилага инструкция И-ОЕ-23-13 за управление на енергия, вода, суровини, спомагателни материали и горива. Количествата електроенергия се отчитат чрез определените измервателни уреди и изчислителни методи..
Прилага се Инструкция И-ОЕ-22-13  за управление на периодична оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с условията в КР и предприемане на коригиращи действия. За 2018г. не са констатирани несъответствия. Резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното оборудване, основни консуматори на електроенергия се документират в дневници при енергетиците на цехове.
Докладвано е с ГДОС за 2018г. стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия и топлоенергия и резултатите от оценката на съответствието на количествата електроенергия и топлоенергия по КР №100-Н1/2010г., актуализирано с Решение №100-Н1-И0-А5/2017г.

По Условие 8.3. Използване на суровини
Употребяваният през 2018г.  природен газ не превишава годишната норма за ефективност, съгласно представени при проверката таблици за отчитане на горива от инсталация за производство на стомана /ЕДП1 и ЕДП 3/, както и за листопрокатен цех, сортопрокатен цех, топков цех и валцовъчен цех . Същото е докладвано и с ГДОС за 2018г.
Операторът е изготвил и прилага писмена инструкция № И-ОЕ-23-13, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества горива, съгласно таблицата по Условие 8.3.1.1.
В инструкция № И-ОЕ-23-13, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на използваните количества горива са описани действията, които се осъществяват от съответното отговор-но лице при констатирани несъответствия и необходимост от коригиращи действия. Резултатите се документират в журнали и се  съхраняват в  съответните  цехове.
Операторът е докладвал с ГДОС за 2018г. изчислените стойности на годишните норми за ефективност.
В ГДОС за 2018г. е докладвано, че няма превишение на годишната норма за ефективност на природния газ.
ХВС са снабдени с информационни листове за безопасност на български език. В част от тях не е отбелязан регистрационен номер по  Регламент  (ЕО) 1907/2006 REACH.
В отдел «Доставки»  се съхраняват ИЛБ за използваните от оператора ХВС, спомагателни материали и горива. При проверката в офиса на отдел «Екология» са представени ИЛБ на електронен носител.
При съхранението на ХВС се  спазват изискванията посочени в ИЛБ и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Извършена е проверка на място в склад №10, в който се съхраняват свежите масла, феросплави и други ХВС. Извършена е проверка на място в склад №10, в който се съхраняват свежите масла, феросплави и други ХВС. Съхраняват се в оригинални опаковки, етикетирани и обезопасени.
Няма промяна в местата на съхранение на ХВС. Съхранението на суровините и спомагателните материали се осъществява в складовете, посочени в Приложение № ІІ.4.3.1 – 1 и Приложение II.4.3.1-2 от заявлението.
Комисия от отдел „Екология“ в дружеството извършва ежегодни проверки на складовете, в които се съхраняват суровини, спомагателни материали и горива. Представена e таблица за извършена проверка на 14.5.2018г. в складове №№10,12,56. Няма отклонения по отношение на начина на съхранение на суровините и спомагателните материали.

По Условие № 9. Емисии в атмосферата.
Притежателят на разрешителното експлоатира следните пречиствателни съоръжения, за емисии в атмосферата: 1 бр. ръкавен филтър към всяко от изпускащи устройства: №1 към ЕСДЦ - Елекродъгова пещ №1 (Инсталация за производство на стомана), №2 към ЕСДЦ - (Инсталация за производство на стомана), № 11 – ЕСДЦ - Елекродъгова пещ №3 (Инсталация за производство на стомана), №3 към Шредерна инсталация (Сортировъчен цех), №9 към Инсталация за рязане на скрап (Сортировъчен цех).
-1 бр. ръкавен филтър за пречистване на отпадъчните газове от Линията за почистване и инспектиране на заготовки към изпускащо устройство №12;
- 1 бр. ръкавен филтър за пречистване на отпадъчните газове от Линията за почистване и инспектиране на заготовки към изпускащо устройство №13.
Изготвени са следните инструкции, в които са определени:
- контролирани параметри;
- оптимални стойности за всеки от контролираните параметри;
- честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
- вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри:
1.Инструкция за експлоатация на ръкавен филтър на ЕДП1;
2. Инструкция за експлоатация на ръкавен филтър на шредерна инсталация;
3. Инструкция за експлоатация на ръкавен филтър на инсталация за газокислородно рязане;
4. Инструкция за експлоатация на ръкавни филтри към линия за почистване и инспектиране на заготовки-дробометна и шлайф машина;
5. Инструкция за експлоатация и поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри на ръкавен филтър № 2;
6. Инструкция за експлоатация на ръкавен филтър № 2-електрооборудване;
7. Инструкция за експлоатация на ръкавен филтър ЕДП3- електрооборудване;             
Към инструкцията  за всяко пречиствателно съоръжение е изготвено приложение № 1, в което се отчитат контролираните параметри: температура, разреждане, Δ Р, оптималните стойности, оборудване мониторинг, съответствие, предприети коригиращи мерки и отговорник. Мониторингът на пречиствателните съоръжения  се осъществява от съответния отговорник на смяна. При проверката на място са проверени работни дневници  по цехове за вписване на проследяваните технологични параметри, за режима на пречиствателните съоръжения-ЕСДЦ, Шредерна инсталация, Инсталация за газокислородно рязане.
Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения. Задължение за провеждане на мониторинга е на съответния отговорник на смяна Служителите на отдел Екология извършват периодична проверка на мониторинга.
Операторът документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение. Проверките се документират в дневник и в електронен вариант.
Операторът документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Докладвано е с ГДОС за 2018г., че не са констатирани несъответствия и не се е налагало предприемане на коригиращи мерки   
Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници по Условия 9.2.1 и 9.2.2 не превишава определените в съответните условия стойности. Емисиите в атмосферата не  надвишават емисионните норми, определени в Таблици 9.2.1.1 - продължение, 9.2.1.2 - продължение, 9.2.2.1 - продължение, 9.2.2.2 - продължение, 9.2.2.3 - продължение и  9.2.2.4 - продължение. Няма наличие или експлоатация на други точкови източници на емисии в атмосферния въздух.
Инсталацията за производство на стомана се експлоатира, като емисиите на вредни вещества се изпускат в атмосферния въздух  организирано  през изпускащите устройства, определени в таблица 9.2.1.1, след пречистване в ръкавните филтри описани в Таблица 9.2.1.1, и при спазване на НДЕ, заложени в Таблица 9.2.1.1- продължение.
Операторът предвижда следните  промени: реконструкция на вентилационната и обезпрашителна система на „Инсталация за производство на стомана“, посредством инсталиране на 3 нови ръкавни филтри, с цел недопускане формирането на неорганизирани емисии и последващо извеждане от експлоатация на ръкавен филтър №2. За инвестиционното предложение е издадено становище  на директора на РИОСВ- Перник.
Конструкциите на всички производствени халета и халета за съхранение на прахообразуващи материали на територията на площадката са уплътнени.
При проверката на място е констатирано, че емисиите на вредни вещества се изпускат през изпускащите устройства, описани в Условие 9.2. При извършената проверка на място визуално не се наблюдават неорганизирани емисии.
Операторът предприема мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл.70 на Наредба № 1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества.
При проверката на място в периода 16-18.10.2019 г. органолептично не се установиха неприятни миризми  на производствената площадка. Представени са   протоколи за извършени проверки от служители на дружеството, съгласно които органолептично не е  установено наличие на неприятни миризми на площадката на дружеството и не се е налагало предприемане на коригиращи мерки. Изготвен е вътрешен протокол №5.1-1-01, т.1, в който не са констатирани неприятни миризми. През 2018 г. са изготвени 3 бр. протокола, а през 2019 г. 7 бр. протокола. При нито една от извършените проверки, тричленната комисия от отдел Екология не е установила наличие на интензивно миришещи вещества.
Констатирано е, че на 16.10.2019 г. шредерната инсталация  работи. На 17.10.2019 г. същата не работи. На 18.10.2019 г. шредерната инсталация работи.
На територията на дружеството са инсталирани 48 бр. климатика, които попадат в обхвата на Наредба №1 за реда и начина за обучение и издаване на документи за провоспособност на лица,извършващи дейности с оборудване, съдържащо ФПГ, както и документирането и отчитането на емисиите на ФПГ (ДВ, бр.20/2017г.) за всеки климатик поотделно е съсдадено досие на системата, съгласно изискванията на Наредбата, в което са нанесени проверките за течове през 2018г. и 2019 г. При проверките не са установени несъответвствия.
Съгласно изискванията на Наредбата е представен годишен отчет в РИОСВ-Перник.
ЕДП1 и ЕДП 3 при проверката не са в експлоатация съгласно представен при проверката седмичен производствен график от страна на дружеството.
Операторът е извършил СПИ за 2018 г. от акредитирана лаборатория. Спазени са  регламентираните срокове, съгласно  Таблица 9.6.1.1., Таблица 9.6.1.2. и Таблица 9.6.1.3. Представен е доклад с получените резултати от собствени периодични измервания  в РИОСВ – Перник. От резултатите от проведените СПИ и СНИ е видно, че няма превишения на нормите за допустими емисии от точковите източници.
Операторът извършва СНИ на емисиите на прах в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства с №№ 1, 2 и № 11. Месечните и годишни доклади се представят в инспекцията.
Операторът възлага провеждането на  СПИ на акредитирани лаборатории, които  измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.
Операторът изчислява годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух съгласно изискванията на Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаването Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).
Съгласуван е с РИОСВ план за мониторинг на емисиите в атмосферата от всички изпускащи устройства на площадката.

По Условие №10. Емисии в отпадъчните води
За всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с Условие10.1.1.1, операторът е определил контролираните параметри; оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението. Определени са: ниво на води в ями-окалина; повърхностен слой масло в радиални и хоризонтални утаители; налягане на помпите при пясъчни филтри. Данните се отразяват в дневници към пречиствателните съоръжения. Нанасят се записи на всяка смяна.
Представени са инструкции № И-ВСН-02-11, № И-ВСН-03-11 и № И-ВСН-04-11. Данните от прилагането на инструкциите се отразяват в табличен вид за работата на съответните пречиствателни съоръжения. Данните се съхраняват в дневници от дежурния персонал на съответните помпени станции /ПС/ - водят се ежеседмични записи на стойностите на контролираните параметри.
Извършва се мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения-ежеседмично.
Изготвена е и се прилага инструкция И-ОЕ-22-13 за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива. Не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи мерки
Извършван е мониторинг на тримесечие  от акредитирана лаборатория. Протоколите от извършените анализи за 2018г. и за трето тримесечие на 2019г. са представени в РИОСВ-Перник и БДЗБР. През 2018г. от проведения емисионен контрол от РИОСВ на 03.05.2018г. е установено неспазване на ИЕО  по показатели:  олово, манган и цинк в КК №8. От втори ЕК на 18.12.2018г. е установено неспазване на ИЕО  по показатели:  нефтопродукти в КК №8. Съставен е АУАН №20/2018г.  по чл. 48, ал.1, т.3, във връзка с чл.200, ал.1, т. 6 от Закона за водитe. Съставен е АУАН №13/2019г.  по чл. 48, ал.1, т.3, във връзка с чл.200, ал.1, т. 6 от Закона за водитe. За 2019г. от проведения ЕК на 17.06.2019г. не са констатирани превишения на ИЕО.
Представен е Договор с „В и К” ООД, гр. Перник за отвеждане на БФОВ.
Операторът зауства дъждовни води в река Струма, при спазване на условията, посочени в Таблица 10.3.1.1. Няма превишения на ИЕО в КК №1 от проведения ЕК през 2018г. и до момента на проверката.
Наличен е дневник за регистриране на бедствия, аварии, катастрофи и др. критични ситуации. През 2018г. няма възникнали аварийни ситуации които да са довели до изпускане на замърсяващи в-ва във водоприемника р. Струма.
Има монтирани измервателни устройства, калибрирани и сертифицирани от ИМХГ- София Устройствата са пломбирани от БД ЗБР – Благоевград. Пломбите на БД ЗБР са  с ненарушена цялост. В момента на проверката измервателните устройства отчитат заустваните водини обеми.
Прилага се инструкция И-ОЕ-27-15 за изчисляване на количествата на замърсителите в отпадъчните води, съгласно изискванията на Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители. Докладвано в ЕРИПЗ и в ГДОС 2018г. за превишения на емисионните прагове на  замърсители  по показатели: олово, цинк, хром.

По Условие № 11. Управление на отпадъците.
Образуваните отпадъци не се различават по вид (код и наименование). Установено е превишение в образуваното годишно количество на следните кодове отпадъци: 16 11 04 и годишната норма на ефективност 19 12 03, 19 12 12 и 12 01 01. /През 2017 г. също е установено превишение на тези кодове отпадъци./. Превишеното количество и причините за това са докладвани в представения в РИОСВ-Перник изготвен от оператора ГДОС за 2018 г.
През 2018 г. операторът е приел от външни доставчици метален скрап с цел извършване на оползотворяване /операция с код R4/. Няма превишение на разрешеното годишно количество. При огледа извършен на място не се установиха отпадъци, които не са вписани в таблицата.
В РИОСВ-Перник е постъпила информация с вх.№ С-90/21.08.2019 г. от страна на ОД МВР-Перник, че на 21.06.2017г. за последен път е предоставило на оператора за физическо унищожаване невалидни лични документи /паспорти, лични карти, свидетелства за управление на МПС/. При настоящата проверка и извършеният оглед не се установи наличие на такива.
Операторът сключва  конкретни договори за доставка, в които са вписани количества, цени, срокове за доставки, условия на доставка и т.н.
При приемането на всяко транспортно средство се представят товарителници, кантарни бележки и сертификати за произход на отпадъците. Скрапа се претегля от оператора. Съгласно СУК и процедурите по качеството в дружеството  оценяването на пригодността на отпадъците за третирането им в инсталацията се извършва съгласно Общи условия за приемане на вторични черни метали и Технически условия на „Стомана Индъстри”АД. Необходимата информация за качеството на приетия товар със скрап се изготвя в Сортировъчен цех.  
Дружеството извършва проверка на придружаващата отпадъците документация, визуална проверка на отпадъците, измерване на количеството им. Данни за всички приети отпадъци на територията на предприятието са налични във водената САП-система от страна на оператора.
През 2018 г. и до на-стоящият момент на 2019 г., операторът не е извършвал промяна в местоположението на площадките за съхраняване на образуваните отпадъци. Последната такава промяна е осъществена през януари, 2017 г., за което инспекцията е била уведомена предварително. Операторът изпълнява поставеното условие.
Дружеството съхранява образуваните на площадката опасни отпадъци в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка съгласно Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците. Няма промяна в състоянието на площадките и съдовете за съхранение на опасните отпадъци.
НУБА се съхраняват  съгласно изискванията, посочени в условие 11.3.6. /в склад 10/. Същите се поставят за съхранение в специализирани контейнери до предаването на дружество с документ по чл.35 от ЗУО.
Отработените масла и отпадъчни нефтопродукти се съхраняват съгласно изискванията посочени в условието. Металните варели за съхраняване на отработени масла са поставени по местата, определени за съхраняването им върху метални малено-събирателни вани. Местата за съхранение са маркирани с код и наименование на отпадъка и надпис «Опасен отпадък». Mасло от маслено-водни сепаратори се съхранява в изградени бетонни резервоари, които са неразделна част от пречиствателните съоръжения.
Предаването на отпадъци за оползотворяване, преработване и рециклиране се извършва само и единствено въз основа на писмени договори с лицензирани фирми, притежаващи необходимите документи по ЗУО. При проверката са представени документи, доказващи изпълнение на условието. Същите се съхраняват от оператора и се предоставят при поискване.
Образуваните отпадъци се предават приоритетно за оползотворяване преди обезвреждане.
Операторът извършва предварително третиране (раздробяване и сортиране) на отпадъците, посочени в Условие 11.2.1. в Шредерната инсталация. Не е установена промяна в дейностите с отпадъци, които се извършват от страна на  оператора. В дните на извършване на проверките по фоктор „отпадъци”- 16 и 18.10.19 г. Шредерната инсталация работи.
Операторът извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R4 (рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения), в Инсталация за производство на стомана на  отпадъците с код и наименование, посочени в условие 11.5.3. в рамките на разрешеното количество.
Операторът извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R4) на площадки с номера 20а, 20б, 20в и 20г от Приложение II 7.3-1/1 към Информация по Приложение № 6 към чл.16, ал.3, т.3 на Наредбата, на отпадъците, посочени в Условие 11.2.1. Няма промяна в местоположението и състоянието на тези площадки.
Съоръженията за извършване на дейност по оползотворяване отговарят на изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени отпадъци /ПО/ и опасни отпадъци /ОО/.
Операторът съхранява временно отпадъците по Условие 11.5.4.2. за срок, не по-дълъг от три години. Доставките на метален скрап са оптимизирани и регулярни. Не е установено съхраняване за срок по-дълъг от посоченият в условието.
Филтърния прах се омокря и се пелетизира в инсталациите към Инсталация за производство на стомана. Пелетизираният отпадък се съхранява в 2 бр. покрити масивни складове. Част от същият се депонира  на „ДИО-Перник“ ЕООД, а друга част се предава за оползотворяване на дружества. При проверката са представени протоколи за предадени отпадъци, кантарни бележки, идентификационни документи и др., доказващи извършеното.
Операторът е извършил процедура по основно охарактеризиране на отпадъка, образуван от шредерната инсталация и пред-назначени за депониране -  код 19 12 12 и за отпадък с код 10 02 07*- твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества (прах). Операторът е започнал процедура по основно охарактеризиране и на отпадъци с кодове10 02 11* - отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла /шлам/ и 12 01 20*- отпадъчни шлайф дискове, отработени шлифовъчни тела и материали за шлайфане, съдържащи опасни вещества. Същата към момента е на етап пробовземане. Плановете за вземане на проби са съгласувани от ИАОС с писмо с техен изх.№ 1481/12.06.2019г. Вземането на проби и методите за изпитва-не на отпадъците се извършват в съответствие с изискванията поставени в условие-то. Издадено е  становище с изх.№26-00-358-/4// 19.11.2015 на РИОСВ-Перник за отпадък с код 19 12 12, който може да бъде депониран на депо за НО. Издадено е  становище с изх.№ 958/30.03.2017 на ИАОС за отпадък с код 10 02 07*, който може да бъде депониран на депо за  опасни отпадъци.  
Анализите се извършват от акредитирани лаборатории, в съответствие с изискванията поставени в условието.
Документирането на дейностите по УО от страна на оператора се извършва, както следва:  в 20 бр. заверени отчетни книги по прилож.№ 1 за образувани неопасни отпадъци; 16 бр. отчетни книги по прилож.1 за образувани опасни отпадъци. В същите са налични редовни ежемесечни записи. Всички данни за приети отпадъци от оператора са налични в САП-системата на същия.

По Условие 12. Шум.
През 2018 г. са извършени собствени периодични измервания на нивата на промишлен шум , излъчван от дейността на дружеството-дневно, нощно и вечерно ниво, от акредитирана лаборатория Няма превишения на еквивалентното ниво на шум.
Операторът прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните дневни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване на нормативните изисквания и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие“.
Техническият проект за шумозащитни съоръжения се изпълнява. През 2019г. са извършени следните дейности:
- обезшумяване на градирни кули, изразяващи се в: подмяна на лагери на вентилатори; ремонт и  настройка на лопатки на вентилатори; баланс и настройка за вибрации. Гореизброените дейности се  извършват от външна специализирана фирма.
Протоколи от изпитване за шум  се съхраняват на площадката и са представени при проверката.
Операторът документира, съхранява на площадката и представя при поискване от контролните органи резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие.
С ГДОС са докладвани извършените през 2018г. обезшумителни мерки; монтиране на ролетни щори на част от вратите на източната страна на ЕСДЦ; уплътняване на отворите по конструкцията на цеха.

По Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
Представена е инструкция И-ВСН-08-15 за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Документира се в Дневник при началник ВиК, установяване на причините и отстраняване на течовете.
Докладвано е с ГДОС за 2018г., че са извършени 33бр. проверки на състоянието на канализационната система, 20 бр. установени запушвания и коригиращи действия-подмяна на тръби, канали, почистване на шахти и канализации.
За 2019г. до настоящата проверка е регистриран 1 бр. разлив на масло от контейнеровоз, с площ 25 м2 в източната част на ТКЦ. Разливът е обработен с дървесни стърготини и е събран като опасен отпадък с код 15 01 02*. Представен е дневник за регистриране на бедствия, аварии и катастрофи, в който е регистриран разлива върху производствената площадка.
За 2018г. и до настоящата проверка не са регистрирани течове от резервоари, варели или тръбопроводи.
Извършва се мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадката. Определени са 5 бр. пунктове. Извършен е мониторинг почви през 2017г. Следващото пробонабиране на почви е през 2020г.
Операторът извършва собствен мониторинг на подземни води. Определени са 2 бр. пунктове за подземни води. Представени са Протоколи от изпитване, не са констатирани несъответствия.  


Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии
Операторът има изготвена инструкция И-ОЕ-24-15 за предотвратяване и контрол  на кризисните ситуации, в която е описано начина на организация на дейностите при възникване на различни кризисни ситуации и големи производствени аварии. Инструкцията е обвързана с Плана за провеждане на СНАВР /спасителни и неотложни аварийно-спасителни работи/ при БАК, пожари и др. кризисни ситуации и вътрешни планове за действия при промишлени производствени аварии по цехове.  
Разработен е авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и др. кризисни ситуации. Планът е актуализиран през 2018г., като е извършена оценка на риска за критична инфраструктура на дружеството. В плана са предвидени мерки за предотвратяване и минимизиране на щетите от стихийни бедствия /създаване и поддържане в готовност на обектов кризистен щаб, сили и средства за спасително-неотложни аварийно възстановителни работи /СНАВР/, обучение на персонала, осигуряване на средства на защита и създаване на система за уведомяване/. Проведено е учение по гражданска защита на територията на ЛПЦ на 22.11.2018г. по ликвидиране на последствията от земетресение в прокатен цех., гасене на пожар, евакуация на персонал, спасяване и оказване на първа медицинска помощ на пострадали работници и служители, транспортиране до болнични заведения. Съставен е доклад.
Операторът води документация –записи в дневник за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща: причините за аварията; време и място на възникване; последствия върху здравето на населението и околната среда; предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.
Операторът води документация за собствени периодични измервания и собствени непрекъснати измервания. Представят се протоколи за собствени измервания по компоненти  и фактори на околната среда. За констатирани несъответствия са предприети административнонаказателни мерки.

Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа
Операторът прилага технологична инструкция за пускане и спиране на инсталациите по Условие 2., съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.
Процесите по пускане и спиране на инсталациите се документират в цехов производствен журнал, който се води от диспечер на място и заводския диспечер.

Условие 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях
С писмо, операторът е представил План за прекратяване на дейността на част от инсталацията за производство на стомана - прекратяване дейността на ръкавен филтър /РФ/ №2, като е посочил предвидената за това дата. . Същият ще бъде изведен от експлоатация след въвеждане в експлоатация на Ръкавен филтър № 6.
В представения от оператора план за прекратяване на дейността на РФ 2, са описани дейностите по почистване на площадката, инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите, окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.
РИОСВ-Перник е съгласувала плана за прекратяване на дейността на РФ 2 към ИУ №2 на инсталация за производство на стомана.
Операторът е подал  в ИАОС информация по Приложение 5 за планирана промяна в работата на инсталацията „Реконструкция на вентилационна и обезпрашителна система на „Инсталация за производство на стомана“, чрез инсталиране на три ръкавни филтри и извеждане от експлоатация на ръкавен филтър № 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Операторът спазва заложените изисквания за провеждане на собствен мониторинг на емисии на вредни вещества във въздуха, водите и почвите.
При извършената планова проверка, обективирана в Протокол № 8/2019.-КР №100-Н1/2010г., на оператора са дадени 3 бр. предписания  по  фактор „химикали“ и фактор „отпадъци“:
- по Условие 8.3.4.1. да осигури на площадката актуални информационните листове за безопасност за използваните ХВС, отговарящи на изискванията на Регламент (EC) 2015/830 на Комисията от 28 май 2015г. за изменение на Регламент (EO) 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). Предписанието е изпълнено, с писмо оператора уведомява, че на площадката са осигурени актуални ИЛБ за използваните ХВС.
-  по Условие 11.2.1. да не приема за третиране отпадъци, различни от вписаните кодове, изброени в таблицата на Условие 11.2.1. от издаденото КР № 100-Н1-И0-А1/2012 г., актуализирано с Решение № 100-Н1-И0-А5/2017 г., със срок постоянен.
- по Условие 11.5.3. да не извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 4 - Рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения, на отпадъци с кодове, различни от вписаните в условието, със срок постоянен.