ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Относно: Указания във връзка със задължения на операторите на промишлени източници на шум за извършване на собствени периодични измервания на показателите за шум.

Съгласно указателно писмо на Министерство на околната среда и водите, РИОСВ – Перник Ви напомня за Вашите задължения, съгласно чл. 27 от Наредба №54 от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда /Обн. ДВ. бр. 3 от 11 януари 2011 г. /, а именно:

„Операторът на промишления източник извършва собствени периодични измервания на показателите за шум:

1. При въвеждане в експлоатация на нов промишлен източник, както и след смяна на производствената техника и/или промяна в условията на експлоатация на производственото оборудване;

2. за действащи промишлени източници – не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години“.