РИОСВ – Перник осъществява контрол върху качеството на водите в язовир „Пчелина“ и река Струма

По повод необосновани твърдения относно дейността на РИОСВ - Перник по отношение на контрола на водите в района заявяваме, че:

РИОСВ - Перник осъществява стриктен контрол върху качеството на водите на язовир „Пчелина“ и река Струма съгласно заповед на министъра на околната среда и водите за обекти,  включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг. От началото на годината са взети водни проби за такъв контрол на 12 обекти, заустващи отпадъчни води в река Струма. При констатиране на превишения на нормите, определени в разрешителните на обектите, са предприети съответно административно-наказателни мерки. Наложени са имуществени санкции на 6 промишлени обекта, пречиствателни станции и депа за отпадъци на стойност 10 000 лв.

От началото на годината в РИОСВ - Перник са получени 16 сигнала за замърсяване на река Струма, пет от които се оказаха неоснователни. По всички сигнали са предприети незабавни действия и са извършени проверки.  Освен проверки в правомощията на  РИОСВ - Перник е да санкционира нарушителите по Закона за опазване на околната среда и Закона за водите.

На 9 септември т.г.комисия от експерти на РИОСВ - Перник, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР)  и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е  извършила замервания на водата в язовир „Пчелина“. Тогава резултатите са показали, че разтвореният кислород е под минимално допустимия праг. Отчетена е висока температура на водата - 23,6 градуса на повърхността и 21,3 градуса на седем метра дълбочина. Превишенията на показатели - биологична потребност на кислород, азот и фосфор, показват битово-фекално замърсяване, а превишаването по амониев азот – за прясно битово-фекално замърсяване. Според изследванията нормата за амоняк е превишена 18 пъти в повърхностната вода и 7 пъти при дълбочинната проба на седем метра.

На 13-ти, 20-ти и 27-ти септември са извършени съвместни проверки от служители на РИОСВ - Перник , Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР), Община Перник и ВиК ООД - Перник  с цел установяване на потенциални източници на замърсяване от нерагламентирани  зауствания на отпадъчни води на р. Струма и нейни притоци. Констатираха се нерегламентирани зауствания  на битови отпадъчни води от дъждовни колектори в централна градска част на гр. Перник – 4 бр. и в Мошинско дере, приток на р. Струма. Във връзка с тези проверки и направените констатации са дадени предписания на Община Перник за почистването на Мошинско дере, както и почистване на канализационния колектор, който не е предаден за експлоатация на ВиК-оператора, с цел преустановяване на изтичането на битови отпадъчни води в дерето и представяне на техническо решение за включване на 4 битови колектора в централна градска част.

Становището на РИОСВ - Перник, е че проблемът по отношение на замърсяването на р. Струма ще бъде решен с осигуряване на техническа възможност за включване на всички отпадъчни производствени и битови води в канализационната система на гр. Перник. За трайно решаване на замърсяване на водите може да се говори сред приключване на изграждането, реконструкцията и модернизацията на канализационната система и градската пречиствателна станция за отпадни води в Перник. През август т.г. бе подписан договор между МОСВ  и  ВиК - Перник за изграждане на водна и канализационна инфраструктура .

А с цел подобряване качеството на  р.Струма МОСВ  разпореди собственикът на ВЕЦ „Пчелина“ да осигури допълнителна аерация на преработените води, монтиране на измервателни уреди и ежедневен контрол на количеството разтворен кислород във водата  и  ВЕЦ-ът да работи само при обем на язовира над 53 хиляди кубически метра.

 

 

Язовир „Пчелина“ е построен през 1975 г. с цел да бъде утаител на промишлените отпадъчни води, затова и мъртвият обем на язовира е толкова голям - 34,2 млн. куб. м., от общ обем - 54,8 млн. куб.м. В придънните слоеве на язовира през годините са натрупани утайки от промишлените отпадъчни води на индустриалните обекти на територията на Перник и Радомир (около 7-8 метра). Водите на язовира до 2004 г. са използвани единствено като промишлени води за предприятията на територията на гр. Перник. Това са констатации, направени и в Доклади на БАН от 2016 г. и 2017 г.за екологичното състояние на язовир „Пчелина“ и река Струма преди вливане в язовира.