РИОСВ – Перник не е издавало решение за предприятие за рециклиране на пластмасови изделия в с. Яхиново

По повод въпроси относно инвестиционно предложение за построяване на  сграда за преработка и рециклиране на пластмасови изделия, склад за нехранителни стоки и автосервиз в землище на с.Яхиново, община Кюстендил,  РИОСВ- Перник информира, че към момента РИОСВ не е издавало решение по процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

В РИОСВ - Перник е внесено уведомление за инвестиционно предложение за построяване на  сграда за преработка и рециклиране на пластмасови изделия, склад за нехранителни стоки и автосервиз в землище на с.Яхиново, община Кюстендил.

С указателно писмо на РИОСВ --Перник от 01.10.2019 г. до възложителите, изпратено с копие до община Дупница и кметство с. Яхиново, е определено, че за конкретното инвестиционно предложение ще бъде проведена процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, тъй като дейностите попадат в обхвата на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда . Описани са действията, които възложителите следва да предприемат за извършване на  процедурата.

В отговор на това писмо възложителите са внесли в РИОСВ - Перник  на 13.11.2019 г. информация  за преценяване на необходимостта от ОВОС. Информацията е изпратена за съгласувателни становища до Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) - гр. Благоевград, до Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Кюстендил, както и до Община Дупница и кметство с. Яхиново за обявяването ? на обществен достъп.

До момента не са постъпили становища от цитираните институции и процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС не е приключила. При постановяване на решение характерът му ще бъде съобразен с всички становища, включително и с изразените, постъпили в резултат на обществения достъп.