Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Министерството на здравеопазването обявява XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2019/2020 година

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в рамките на

Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и е

в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията

на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене,

ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с

Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата

(МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда

и водите (МОСВ), Световната здравна организация (СЗО) за България, Българския

младежки Червен кръст (БМЧК) и Представителството на Европейската комисия в

България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 8 ноември 2018 г. и продължава до 10 май 2020 г.

Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-7 клас и 8-12 клас.

Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1 до 12 клас от цялата

страна.

В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали

са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази. В рамките на първата фаза (8 ноември– 20 декември

2019 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят до Министерството на

здравеопазването своите проекти в следните области: Ограничаване на

тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и Здравословно хранене и физическа

активност. През втората фаза на конкурса, 27 декември 2019 г. – 10 май 2020 г., ще се

осъществи реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши

класирането на участниците до 25 май 2020 г., след което резултатите ще бъдат

публикувани на интернет-страниците на министерствата, Световната здравна

организация (СЗО) за България, БМЧК и ПЕКБ. Официалното награждаване на

победителите ще се проведе през месец юни 2020 г.

Новото в регламента на Конкурса тази година е, че към партниращите организации се

присъединиха Световната здравна организация (СЗО) за България и Българския

младежки Червен кръст (БМЧК).

Всяка от институциите-партньори в провеждането на Националния ученически конкурс,

съгласно компетентностите и приоритетите си, номинира и осигурява предметни

награди по 12 проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място,

по 3 проекта във всяка от възрастова категория (1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас); 3 проекта,

класирани за поощрителни награди, по една за всяка възрастова категория.

Министерството на здравеопазването, Световната здравна организация за България,

Българския младежки Червен кръст и Представителството на Европейската комисия в

България осигуряват по една предметна награда в категорията „Специални постижения

в областта на опазване на здравето“.

Пълна информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване и участие,

изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и

награди за победителите - може да намерите в прикачените файлове, както и на интернет-

страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ, СЗО за Българя, БМЧК и ПЕКБ. Регионалните

здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната, както и

регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да

оказват необходимата помощ на участниците.

 

РЕГЛАМЕНТ 2019-2020 година

Формуляр I фаза

Формуляр II фаза

 

През октомври експертите на РИОСВ – Перник извършиха 97 проверки

97 проверки на 84 обекта са извършили експертите от РИОСВ – Перник през октомври. От тях 54 проверки са планови и 43 - извънредни. За отстраняване на установени несъответствия са дадени 42 предписания. Съставени са 7 акта за констатирани административни нарушения на екологичното законодателство.

16 проверки в 12 производствени обекти на територията на Кюстендилска и Пернишка области бяха проверени за качеството на атмосферния въздух.

Контролната дейност през октомври по компонент „Води“ обхваща планови проверки на 12 обекти с издадени  разрешителни за отпадни води (РЗОВ) . Взети са 13 водни проби от шест обекта за емисионен контрол на качеството на заустваните отпадъчни води.

Експертите от РИОСВ – Перник са проверявали и дали се изпълняват условията по Комплексното разрешително на „Стомана Индъстри“ и „Топлофикация Перник“. 40 са отчетените протоколи от собствен и контролен мониторинг в информационната система. 4 са дадените предписания за констатирани несъответствия с екологичното законодателство.

През октомври експерти от направление Управление на отпадъците и опазване на почвите към пернишката екоинспекция  са извършили 26 проверки на 24 обекта. От тях 6 са планови, а 20 - извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 26 предписания за отстраняване на констатираните нарушения.

Във връзка със засилен текущ контрол са извършени  проверки във всички 13 общини  на Пернишка и Кюстендилска области за наличие на нерегламентирани сметища. Инспекциите са във връзка с предприетите от МОСВ засилени мерки  за контрол върху изпълнение на задълженията на кметовете на общини. В 12 от проверените кметства са констатирани нерегламентирани сметища и по-малки локални замърсявания с битови и строителни отпадъци. На градоначалниците са дадени  задължителни за изпълнение предписания за почистването им. Последващ контрол по изпълнение на предписанията ще бъде осъществен от страна на РИОСВ - Перник след изтичане на дадените срокове, т.е. до края на 2019 година.

Установени са 3 нарушения по Закона за биологичното разнообразие и са  наложени принудителни административни мерки. Със заповедите се забранява превръщането на ливади, пасища и мери в обработваеми земи и трайни насаждения в границите на защитените зони в селата Филиповци, община Трън и Велковци, община Брезник, като е даден срок до 04.11.2019 г. за преустановяване ползването на посочените имоти като обработваеми земи и за възстановяване начина им на трайно ползване “ливади“ и „пасища“.

 

РИОСВ – Перник извърши извънредни проверки за наличие на нерегламентирани сметища

Три нерегламентирани сметища в община Трън и две на територията на община Брезник са установени при извършени извънредни проверки от експерти на РИОСВ - Перник и представители на общините.

При направения обход в община Трън са констатирали няколко землища, на които са изсипани битови и строителни отпадъци и са се образували нерегламентирани сметища. Едното от тях е на черен път без изход в землището на с.Туроковци. Второто е в района на село Вукан,а третото се намира на пътя към закритото депо за твърди битови отпадъци в град Трън. Съставен е констативен протокол, по силата на който проблемните зони трябва да се изчистят от общината със срок до 16 ноември 2019 г.

При проверките в община Брезник е констатирано нерегламентирано сметище в землището на село Видрица на площ около 10 декара. Снети са координати, за да се установи собствеността на имота. Нерегламентирано сметище е установено и в землището на село Кошарево и  отново са снети координатите. Имотът е общинска частна собственост. На кмета на община Брезник е дадено предписание в срок до 16 ноември да се разпореди на собствениците на имота в село Видрица да почистят отпадъците.

Инспекциите бяха във връзка с писмо от МОСВ за последващ контрол и извънредни проверки за изпълнение на дейността и задълженията на кметовете по населените места в региона. Целта беше да се установи спазват ли се законовите разпоредби от страна на общините и има наличие на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и образувани незаконни сметища.

 

Последна промяна (Петък, 01 Ноември 2019 13:26)

 

РИОСВ – Перник осъществява контрол върху качеството на водите в язовир „Пчелина“ и река Струма

По повод необосновани твърдения относно дейността на РИОСВ - Перник по отношение на контрола на водите в района заявяваме, че:

РИОСВ - Перник осъществява стриктен контрол върху качеството на водите на язовир „Пчелина“ и река Струма съгласно заповед на министъра на околната среда и водите за обекти,  включени в Информационната система за разрешителни и мониторинг. От началото на годината са взети водни проби за такъв контрол на 12 обекти, заустващи отпадъчни води в река Струма. При констатиране на превишения на нормите, определени в разрешителните на обектите, са предприети съответно административно-наказателни мерки. Наложени са имуществени санкции на 6 промишлени обекта, пречиствателни станции и депа за отпадъци на стойност 10 000 лв.

От началото на годината в РИОСВ - Перник са получени 16 сигнала за замърсяване на река Струма, пет от които се оказаха неоснователни. По всички сигнали са предприети незабавни действия и са извършени проверки.  Освен проверки в правомощията на  РИОСВ - Перник е да санкционира нарушителите по Закона за опазване на околната среда и Закона за водите.

На 9 септември т.г.комисия от експерти на РИОСВ - Перник, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР)  и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е  извършила замервания на водата в язовир „Пчелина“. Тогава резултатите са показали, че разтвореният кислород е под минимално допустимия праг. Отчетена е висока температура на водата - 23,6 градуса на повърхността и 21,3 градуса на седем метра дълбочина. Превишенията на показатели - биологична потребност на кислород, азот и фосфор, показват битово-фекално замърсяване, а превишаването по амониев азот – за прясно битово-фекално замърсяване. Според изследванията нормата за амоняк е превишена 18 пъти в повърхностната вода и 7 пъти при дълбочинната проба на седем метра.

На 13-ти, 20-ти и 27-ти септември са извършени съвместни проверки от служители на РИОСВ - Перник , Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР), Община Перник и ВиК ООД - Перник  с цел установяване на потенциални източници на замърсяване от нерагламентирани  зауствания на отпадъчни води на р. Струма и нейни притоци. Констатираха се нерегламентирани зауствания  на битови отпадъчни води от дъждовни колектори в централна градска част на гр. Перник – 4 бр. и в Мошинско дере, приток на р. Струма. Във връзка с тези проверки и направените констатации са дадени предписания на Община Перник за почистването на Мошинско дере, както и почистване на канализационния колектор, който не е предаден за експлоатация на ВиК-оператора, с цел преустановяване на изтичането на битови отпадъчни води в дерето и представяне на техническо решение за включване на 4 битови колектора в централна градска част.

Становището на РИОСВ - Перник, е че проблемът по отношение на замърсяването на р. Струма ще бъде решен с осигуряване на техническа възможност за включване на всички отпадъчни производствени и битови води в канализационната система на гр. Перник. За трайно решаване на замърсяване на водите може да се говори сред приключване на изграждането, реконструкцията и модернизацията на канализационната система и градската пречиствателна станция за отпадни води в Перник. През август т.г. бе подписан договор между МОСВ  и  ВиК - Перник за изграждане на водна и канализационна инфраструктура .

А с цел подобряване качеството на  р.Струма МОСВ  разпореди собственикът на ВЕЦ „Пчелина“ да осигури допълнителна аерация на преработените води, монтиране на измервателни уреди и ежедневен контрол на количеството разтворен кислород във водата  и  ВЕЦ-ът да работи само при обем на язовира над 53 хиляди кубически метра.

 

 

Язовир „Пчелина“ е построен през 1975 г. с цел да бъде утаител на промишлените отпадъчни води, затова и мъртвият обем на язовира е толкова голям - 34,2 млн. куб. м., от общ обем - 54,8 млн. куб.м. В придънните слоеве на язовира през годините са натрупани утайки от промишлените отпадъчни води на индустриалните обекти на територията на Перник и Радомир (около 7-8 метра). Водите на язовира до 2004 г. са използвани единствено като промишлени води за предприятията на територията на гр. Перник. Това са констатации, направени и в Доклади на БАН от 2016 г. и 2017 г.за екологичното състояние на язовир „Пчелина“ и река Струма преди вливане в язовира.

 

Сериозни глоби застрашават нарушителите за изгаряне на отпадъци

Във връзка с предстоящия отоплителен сезон МОСВ предприема превантивни мерки и засилва контрола по спазване на нормативните изисквания за недопускане на нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Изпълнението на контрола е възложено на Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), които трябва стриктно да следят да се спазва изискването предаването на отпадъци с цел изгаряне да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ за изгаряне на отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). В случай на констатирано нерегламентирано изгаряне ще бъдат наложени принудителни административни мерки.

Особено внимание при проверките на РИОСВ ще се обръща на нерегламентираното изгаряне на излезли от употреба гуми, отработени масла, отпадъци от текстил, дървени дограми и други лесно запалими материали, тъй като това е процес, при който се отделят вредни емисии в атмосферата, които са канцерогенни.

Припомняме, че съгласно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми се забранява изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане, както и изгарянето им с изключение на случаите, в които лицата притежават съответното разрешение. Съгласно Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се забранява третирането, в това число изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, по начин, водещ до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Съгласно нормативната уредба се забранява нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на строителни отпадъци. Третирането и транспортирането на строителните отпадъци се извършва от лица, имащи право да извършват дейности с отпадъци въз основа на писмен договор.

Като отпадъци могат да бъдат окачествени и употребяваните дрехи, които са предназначени за подготовка за повторна употреба, т.е. дейности като сортиране, отстраняване на замърсявания, пране. След сортиране дрехите, които са годни за повторна употреба, се предлагат в магазинната мрежа, а всичко друго, което е негодно за предлагане в магазините, се класифицира като отпадък, който следва да се предава само на база на сключен писмен договор на лица, които имат необходимите документи по ЗУО.

Общинските съвети определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци. В контейнерите за събиране на битови отпадъци или за разделно събиране на отпадъци от опаковки е забранено изхвърлянето на строителни отпадъци.

При констатиране на нерегламентираното изгаряне на отпадъци от страна на физически лица, санкцията, която се налага, е в размер до 5000 лв. Еднолични търговци или юридически лица, които нерегламентирано изгарят или извършват друга форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци (например за излезли от употреба гуми и употребявани дрехи) се наказват с глоба от 1400 до 4000 лева. За явно маловажни случаи при установяване на нерегламентирано изгаряне компетентните органи налагат глоби в размер от 10 до 50 лв. срещу издаване на фиш по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. се налага на еднолични търговци или юридически лица, които изхвърлят опасни отпадъци на неразрешени за това места и/или нерегламентирано изгарят опасни отпадъци (например за отработените масла и отпадъците като стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества както се класифицират боядисаните дограми).

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 15 посетителя в сайта