Среднозимно преброяване на водолюбиви птици

Новини - Последни новини

 

           В периода от 14 до 16 януари 2011г. РИОСВ–Перник взе участие в 35-тото ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, за които влажните зони са основно местообитание. Преброяването е официално приета методика за мониторинг в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и се извършва в цяла Европа. Целта е да бъде установена числеността и динамиката на популацията на зимуващите водолюбиви птици в България, както и да бъдат установени влажните зони, които обитават.

  

 

         Извършено е преброяване по поречието на р. Струма /до областната граница с гр. Благоевград/ и в района на „Чокльово блато”, яз. Извор,  яз. Дяково, яз. Долна Диканя, яз.Пчелина. Установено е наличието на зеленоглави патици, лиски, корморани, сиви и бели чапли, както и  други видове хищни и пойни птици – обикновен мишелов, земеродно рибарче и др.

 

  

 

            По време на преброяването не са установени нарушения на разпоредбите при ловуване, регламентирани в Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за биологичното разнообразие.

            Резултатите от преброяването ще бъдат публикувани на сайта на ИАОС.

Последна промяна (Петък, 21 Януари 2011 13:51)