Съобщение до операторите на инсталации с употреба на летливи органични съединения /ЛОС/

 

           Уведомяваме Ви, че операторите на инсталации, с употреба на разтворители, които попадат в обхвата на Наредба №7 от 21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в   атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации/ ДВ.бр.96/ 2003г./, имат задължение да представят в РИОСВ-Перник следната информация:

            1. Използвани в производствената дейност разтворители и/или смеси, съдържащи вещества с рискови фрази R45, R46, R49, R60 и R61, както и халогенирани ЛОС с рискова фраза R40.

            2. Количеството на вложените разтворители през 2010 г., съгласно т.3.1. от Приложение № 8  от Наредбата:

            Информацията под форма на Декларация следва да бъде представена на хартиен и електронен носител /CD или e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. /  до 31.03.2011 г.

            За справки и допълнителна информация се обръщайте към експертите от направление „ОЧВОХВУР”.

Последна промяна (Вторник, 25 Януари 2011 09:05)