Да пазим региона чист

 

Уважаеми граждани,

 

Чистотата на всяко населено място зависи не само от усилията на общинските администрации, а и от вас самите. Гражданското участие е важно условие за да бъдат нашите населени места чисти и приветливи, по-здравословни и по-привлекателни за туристи и инвеститори.

Изхвърлянето на отпадъци на неразрешени и обособени за целта места в заобикалящата ни жилищна и околна среда е признак за ниска култура.

            Какво можем да направим всички ние, за да допринесем нашето населено място да бъде чисто и приветливо?

· Да изхвърляме отпадъците в определените за целта съдове

· Да не допускаме разпиляване на отпадъците извън съдовете

· Да не изхвърляме незагасени въглени и гореща пепел в контейнерите за битови отпадъци

· Да изхвърляме строителните отпадъци на определените от общината места

· Да участваме в кампании за почистване от отпадъци на замърсени територии

· Да разделяме отпадъците от опаковки при наличие на въведена система за разделно събиране на територията на общината

Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ предвижда строги административно- наказателни мерки за лица, които изоставят, нерегламентирано изхвърлят и изгарят или извършват друга форма на неконтролирано третиране на отпадъците.

Физическо лице, което изхвърля отпадъци на неразрешени за това места и нарушава разпоредбите за депониране на битови и строителни отпадъци в определените за това депа, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.

            Едноличен търговец или юридическо лице, което изхвърля отпадъци на неразрешени за това места и/или нарушава разпоредбите за депониране на битови или строителни отпадъци или условията и реда за предаване, събиране, включително разделното, превозване и претоварване, на битови и строителни отпадъци съгласно изискванията на общинските наредби по чл.19 от Закона за управление на отпадъците, се наказва с имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв.

             РИОСВ-Перник ще публикува периодично на сайта резултати от извършени проверки, съставени актове, както и положителни резултати, постигнати от общините от региона в борбата с незаконните сметища.

Последна промяна (Вторник, 25 Януари 2011 11:54)