ДОСВ на ОУП на община Кюстендил

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на Общ устройствен план (ОУП) на община Кюстендил с предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата „Натура 2000”.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

В 30-дневен срок от настоящото съобщение всички заинтересовани лица могат да депозират пред РИОСВ-Перник писмени мотивирани становища по ДОСВ.

Последна промяна (Сряда, 23 Декември 2015 13:24)