Д О К Л А Д Относно: Планирана годишна комплексна проверка на условията в издаденото Комплексно разрешително № 145-Н0/2008г., актуализирано с Решение № 145-Н0-И2-А1-ТГ2/2016г. на оператор „Леяро Ковашки Машиностроителен комплекс” ЕООД, гр.Радомир

Комплексни разрешителни - Комплексни разрешителни

Проверката се осъществи в периода от 15.05. до 17.05.2019 год. от екип експерти на РИОСВ-Перник  и представител на Басейнова Дирекция Западно Беломорски район /БД ЗБР/. Проверката е извършена на площадката на „Леяро Ковашки Машиностроителен комплекс” ЕООД, гр.Радомир  находяща се в промишлената зона на гр. Радомир.
Цел на проверката: извършване на планов контрол съгласно график за провеждане на контролната дейност по изпълнение на условията в издаденото от Министъра на околната среда и водите комплексно разрешително КР № 145-Н0/2008г., актуализирано с Решение № 145-Н0-И2-А1-ТГ2/2016г.
Обхват на проверката:
Изпълнение на условия в комплексно разрешително за следните инсталации:

Инсталации, които попадат в обхвата на точка 2.2 от Приложение 4 на ЗООС:
Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки

Извърши се проверка по документи и оглед на производствената площадка във връзка със следните условия:
    Условие № 2 – Инсталации, обхванати от комплексното разрешително;
    Условие № 3- Обхват;
    Условие № 4- Капацитет на инсталациите;
    Условие № 5- Управление на околната среда /СУОС/;
    Условие № 7- Уведомяване;
    Условие № 8- Използване на ресурси;
    Условие № 9- Емисии в атмосферата;
    Условие №10- Емисии на отпадъчни води;
    Условие 11- Управление на отпадъците;
    Условие № 12- Шум;
    Условие № 13- Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
    Условие № 14 – Предотвратяване и действия при аварии;
    Условие № 15- Преходен и анормален режим на работа;
    Условие №16- Прекратяване на работа на инсталациите или на части от тях

Резултати и заключения:
От направената проверка се установи следното:

По Условие № 2. Инсталации, обхванати от комплексното разрешително
Режимът на работа е трисменен, на осем часа.
През 2018г. е работила електродъговата 25т пещ и 60т /събота, неделя и през седмицата - нощно време/. Операторът е представил декларация, че през 2018г. съоръжение за регенерация на формовъчни смеси към Инсталация за производство на блокова стомана и фасонни отливки не е работило, поради липса на производствена необходимост и намален обем на работа. Работи инсталация за пресово-термично обработване на блокова стомана.
По Условие 3. Обхват
За площадка №2 /старо насипно депо за производствени отпадъци, насипен тип/ има изготвен работен проект за почистване на Площадка № 2  от съществуващите отпадъци, като на част от нея на площ около 10 дка се предвижда да се изгради   площадка за временно съхранение на отпадъците.
На територията на ЛКМК е обособeна площадка №8 с площ от 30 дка за съхранение на производствени отпадъци за срок от 6 месеца, поставен в Условие 11.3.8. от датата на влизане на КР /19.02.2017г./,  същата е почистена  от отпадъци. С писмо оператора  е уведомил инспекцията за площадка № 9  в съседство с Площадка № 8, с площ 7 516 кв.м. за съхранение на отпадъци 10 02 02, 10 09 08 и 16 11 02. Към момента на проверката не се съхраняват отпадъци на площадки № 8 и № 9.

По Условие № 4
. Капацитет на инсталациите
Не се превишава заложения в условието капацитет. През 2018г. са работили ЕДП- 25т и ЕДП -60т /събота, неделя и през седмицата- нощно време/. Работят  термични пещи в чистално-термичен цех. Работят пещи за изсушаване на материали, вакумна инсталация за извънпещна обработка на стомана, парни котли- 2бр. Не работят газорезни машини за скрап - 2бр.
Водят се и се представиха при проверката месечни справки за производството на течния метал за 2018г. /от м. януари до м. декември/ и до м. април 2019г. /включително/.
Представена и се прилага инструкция № ИЕ-9-067 за измерване или изчисляване на годишната продукция за инсталацията по Условие 2.

По Условие №5. Управление на околната среда
Операторът документира писмените инструкции в съответствие с изискванията на условията в КР.
По Условие № 7. Уведомяване
За 2018г. и към момента на проверката не са възниквали аварийни или други замърсявания и случаи на замърсяване на повърхностни и/ или подземни води, поради което не се е налагало уведомяване на областния управител, кмета на общината, РИОСВ и БДЗБР.

По Условие 8. Използване на ресурси
Условие 8.1. Използване на вода
Дружеството има Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с краен срок на действие - 27.09.2028г.
Представени са месечни справки за използваната вода за производствени нужди (включително охлаждане). Не се превишава стойността 2.3 м3/т. Справките са в ел. вариант.
Изготвена е и се прилага инструкция № ИЕ 9-020 за проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа. Резултатите се отразяват в дневници за профилактични и ремонтни дейности. Документирани са -18 бр. проверки.
Операторът изчислява месечна консумация и годишна за производство на единица продукт. Докладвано е с ГДОС за 2018 г.,  не са констатирани несъответствия.

По Условие № 8.2. Използване на енергия
Не се превишават стойностите, посочени в Таблица 8.2.1. Водят се месечни справки за консумираната електро- и топлоенергия.

По Условие № 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива.
Съгласно представен ГДОС, през 2018 г. използваните при работата на инсталацията суровини и спомагателни материали не се различават по вид и не превишават количествата, посочени в Таблица 8.3.1.1.(1) и Таблица 8.3.1.1.(2). Месечните и годишни справки се съхраняват  в  електронен вариант при инспектора по екология към ИТБЕТН.
Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВС са  опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. В информационните листове за безопасност за химичните вещества, доставяни от F.lli Mazzon S.p.A е записан тел. номер за спешни случаи на производителя.
В РИОСВ-Перник с писмо е представен актуален план на площадката, в който са означени местата за съхранение на всички опасни химични вещества използвани като суровини, спомагателни материали и горива, описани в КР. Поради намален капацитет на работа хим. вещества не се съхраняват в склад, а в минимални количества в близост до съответната инсталацията, в която ще се употребяват.
В ГДОС  за 2018г. операторът докладва за извършени 6 бр. проверки за поддръжка и проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, при които не са установени несъответствия.

Условие № 9. Емисии в атмосферата.
Операторът е монтирал  и експлоатира разрешените пречиствателни съоръжения в Условие 9.1.1.
Операторът прилага инструкция за мониторинг на стойности на контролираните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, в съответствие с определените по Условие 9.1.2. При проверката са представени дневници, водени от операторите на ЕДП 60 t. и ЕДП 25 t., в които се описва оптималната стойност на налягането.
Съгласно представения  ГДОС през 2018 г. са осъществени 12 бр.  проверки за съответствие на измерените стойности на контролираните параметри /пад на налягането/ на пречиствателните съоръжения на К1и К2 с определените оптимални такива. През отчетния период съоръжението за регенерация на формовъчни смеси не е работило поради намален обем на работа.
През 2018 г. дружеството не е извършвало и докладвало в РИОСВ-Перник за ремонтни работи на пречиствателните съоръжения.
Дружеството възлага извършване на СПИ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух на акредитирана лаборатория. От  представени протоколи се установи, че измерените емисии на вредни вещества и коригираният дебит не превишават определените в таблици от 9.2.1 до таблици 9.2.4.
Операторът  прилага инструкция №ИЕ 9-037 за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.
Съгласно представен ГДОС през 2018 г. са извършени 6 бр. проверки, при които не са установени несъответствия.
Операторът прилага инструкция ИЕ 9-038 за предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите, като капсуловане, работа при подналягане и др. В инструкцията е определено в цехове ЕСДЦ, ПТЦ и СЛЦ задължително да се извършва капсуловане на съдовете, в които се съхраняват веществата, отделящи миризми.
Операторът прилага инструкция ИЕ 9-039 за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. Периодичната оценка става чрез проверки от страна на инспектора по екология. Съгласно представен ГДОС през 2018 г. са направени 6 бр. проверки за  спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества.
Операторът е извършил СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства, както следва:
През 2018 г.
-К1-с източник на емисии ЕДП 60 t. Измерването е извършено на 15.12.2018 г. по показатели прах, общ въглерод и живак, за което е съставен протокол № 1121Л/05.02.2019 г. на акредитирана лаборатория.Честотата на измерване съгласно таблица 9.6.1. е веднъж на 6 месеца.
През 2017 г.
-К2-с източник на емисии ЕДП 25 t.
На 16.11. 2017 г. е извършено измерване на диоксини и фурани, за което е съставен протокол № 254Л*/26.11.2017 г. на акредитирана лаборатория. Честотата на измерване съгласно таблица 9.6.1. е веднъж на 2 години.
-К2-с източник на емисии ЕДП 25 t.
На 16.11. 2017 г. е извършено измерване по показатели прах, общ въглерод и живак, за което е съставен протокол № 254Л/26.11.2017 г. на акредитирана лаборатория. Честотата на измерване съгласно таблица 9.6.1. е веднъж на 6 месеца.
- К3 –с източник на емисии съоръжение за регенерация на формовъчни смеси.
Съгласно представени декларации, съоръжението не е експлоатирано през 2017 г. и 2018 г. Последното измерване по показател прах е от 2015 г. Честотата на измерване съгласно таблица 9.6.2. е веднъж на 2 години.
През 2016 г.
- К7 – с източник на емисии парен котел тип ПКГП-12.
През 2016 г. е извършено СПИ по показатели SO2,NOx и CO, за което е представен протокол № 339Л.2/02.09.2016г. на акредитирана лаборатория. Честотата на измерване съгласно таблица 9.6.3. е веднъж на 2 години.
- К8 – с източник на емисии парен котел тип ПКГП-12.
През 2016 г. е извършено СПИ по показатели SO2,NOx и CO, за което е представен протокол № 339Л.3/02.09.2016г. на акредитирана лаборатория. Честотата на измерване съгласно таблица 9.6.3. е веднъж на 2 години.
Не е спазена честотата на измерване за изпускащи устройства №№ К1, К2,К7 и К8. С писмо вх.№26-00-772(11)/06.11.2018г. оператора уведомява РИОСВ-Перник за невъзможността за измерване на емисиите от ЕДП 25 t, поради намален капацитет на работа и невъзможност от страна на акредитираната лаборатория да осъществи същото  и иска удължаване на срока. До поставеният срок – 31.12.2018 г. не е извършено СПИ-  ЕДП 25 t. през месеците ноември и декември 2018 г. ЕДП 25 t не е работила.  Инспектора по екология към ИТБЕТН изготвя справка за провеждания мониторинг и я съхранявана в електронен вариант.         
Докладвано е с ГДОС за 2018г. стойностите на изчислените в съответствие с Условие 6.17. количества емитирани замърсители във въздуха, за единица продукт, за всяко изпускано вредно вещество от инсталацията по Условие 2.

Условие №10.
Емисии в отпадъчните води
Отпадъчните води като смесен поток: производствени и битово-фекални води заустват в ПСОВ, стопанисвана от “ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД, гр. Радомир. Във  водоприемник дере „Върба”, поречие Струма се заустват дъждовни води от площадката на обекта.
Дружеството има актуален договор с експлоатационното дружество на пречиствателната станция – „ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД.
За 2018г. е провеждан собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води - производствени и битово-фекални, отвеждани в пречиствателната станция на „ПСОВ ЛЕКО КО” ЕООД с  лаборатория. Протоколите от  анализ на смесен поток отпадъчни води са представени в РИОСВ-Перник.  Няма  превишения на ИЕО.
Взети са водни проби за ЕК през 2019г. на ОВ с лаборатория на ИАОС на 16.05.2019г. За 2019г. все още не са представени протоколите с резултати от анализа на пробите от собствен мониторинг.
За 2018г. е провеждан собствен мониторинг на поток дъждовни води с акредитирана лаборатория. Протоколите са представени в РИОСВ-Перник – 2бр. Няма  превишения на ИЕО. За 2019г. са взети водни проби, все още не са получени резултатите от анализа.
Операторът експлоатира и поддържа Радиален Утаител към 100Н цикъл за охлаждане на Инсталация за леене на блокова стомана и фасонни отливки и Окалино-утаител към 100Н цикъл за охлаждане на Инсталация пресово термично производство. Съоръженията са в добро експлоатационно състояние. Резултатите се документират в дневник.
Операторът използва охлаждащите води, единствено в оборотни цикли. Оборотния цикъл е между ЕДП и ПОС2 при радиален утаител и втори при подгревни пещи и ПОС1 на окалино-утаител.
Операторът приема в канализационната си система за дъждовни води от площадката, дъждовните води от площадките на външните фирми, при сключени договори с наемателите на площадката - 3бр.
За 2018г. и до момента на проверката няма възникнали аварийни ситуации с изпускане на замърсяващи в-ва във водоприемника.   
Документира се и се съхраняват на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие № 11. Управление на отпадъците.
Образуваните отпадъци при работата на инсталациите не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1., Таблица 11.2., Таблица 11.3., Таблица 11.4.
През 2018 г. дружеството е рециклирало метални отпадъци, съгласно представен годишен отчет по прил.№ 18 от Наредба № 1/2014 г. в ИАОС. В общото количество оползотворени /рециклирани/ отпадъци се включват както собствени отпадъци от производствената дейност, така и приети отпадъци от други юридически лица.
Преди приемане на отпадъците дружеството изисква от доставчиците сертификати за произход и др. При проверката са представени сертификати за произход.
При приемане на метален скрап се извършва проверка на придружаващата го документация, след което се извършва визуална проверка /и повторна при сортирането му/. Количествата се измерват на собствен автокантар на входа. Приетите отпадъци се вписват в отчетната книга по приложение № 4, заверена от директора на РИОСВ-Перник.
КР № 145-Н0/2008 г. на “Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс” ЕООД, актуализирано с Решение №145-Н0-И2-А1-ТГ2/2016 г., е влязло в сила на 19.08.2016г г. Количествата на наличните на площадките отпадъци са отразени в представения от страна на дружеството в ИАОС Годишен отчет по отпадъци по Наредба № 1/2014 г. за 2018г. Предадените от „ЛКМК” ЕООД количества отпадъци на дружества за последващо третиране през 2018 г. са посочени в ГДОС и Годишен отчет към ИАОС.  Отпадък с код 03 01 05 се използва като абсорбент.
Отпадъците по условие 11.3.4. се съхраняват временно на определената площадка № 1, която отговаря на изискванията на условието. При проверката се установи, че има налични количества отпадъци от всички изброени кодове отпадъци в условие 11.3.4. Абсорбенти с код 15 02 02* (омаслени дървени стърготини, конци, парцали), конкр. замърсени парцали и дървесни стърготини се съхраняват в поставени  метални контейнери /4 куб.м./ по местата на генериране /в ПТЦ/ и на определеното място на площадка № 1 /скрапобаза/.
В цех ПТЦ /пресово-термичен/ на площадка №3 са налични два метални резервоара за съхраняване на отработено масло от хидравлични преси. Те са поставени върху бетони-ран под в закрито помещение с изградена обваловка около тях за улавяне на случайни разливи. Резервоарите са обозначени с табели с надпис “Отработени масла” и с код 13 01 10*. Осигурени са метални варели на площадка № 1 съгласно актуализиран план-карта към КР за съхраняване на масла с код 13 02 05*. Площадките и съдовете са обозначени съгласно условие 11.3.5. Няма налични количества от нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа. Отпадъчните хидравлични масла се пречистват в т.нар. масловарка и в резервоарите не са съхраняват масла.
ИУЖЛ се съхраняват в метален контейнер на определената площадка № 6, която представлява  закрито заключващо се помещение,  обозначено с ясни надписи за вида на отпадъците. Някои флуор. тела са в транспортни опаковки. В помещението е налична сяра на прах в пластмасова опаковка. Не са предавани ИУЖЛ за последващо третиране през 2018 г.
Отпадък с код 03 01 05 и 17 06 04 се съхраняват на определените площадки, а част от образувания отпадък с код 17 09 04 се съхранява по местата на образуване /на мястото на разрушаване на сградите/. Площадките са обозначени с табели за вида на отпадъците, които се съхраняват в тях. Констатираните ИУМПС при предходните три проверки са налични на площадка № 5. Няма промяна в състоянието им. Необходимостта от съхраняването им като веществени доказателства не е отпаднала, съгласно писмо на РУ-Радомир до управителя на „ЛКМК” ЕООД.
Срокът за използване на площадка № 8 е изтекъл на 19.02.2017г. Дружеството не я експлоатира към момента, теренът е почистен от отпадъци. Налична е обозначителна табела.
Новата площадка № 2 не е изградена и не отговаря на поставените изисквания в условието. Експлоатацията на площадка № 2 следва да е започнала след 19.02.2017 г., но и към днешна дата на площадка № 2 се намира депо за неопасни отпадъци от насипен тип. Не са предприети действия за привеждане в съответствие с условието. Наличният проект за преустройство на площадка № 2 /депо за неопасни отпадъци от насипен тип/ към момента не е реализиран.
Не се установи смесване на някакви отпадъци или на отпадъци с други вещества.
Представена е актуализирана схема за нова площадка, обозначена с П9, която дружеството предлага за извършване на предварително съхраняване на производствени неопасни отпадъци. Теренът е изцяло бетониран и в момента на него не се съхраняват отпадъци.
През 2018 г. са предадени за транспортиране от площадката производствени отпадъци с код 10 02 02 и 10 09 08 на фирма, притежаваща съответния документ по ЗУО. За транспортиране с цел оползотворяване са предавани  метални отпадъци - скрап на Ю.Л., притежаващи необходимите документи по ЗУО. „ЛКМК” ЕООД не извършва транспортиране на отпадъци
Операторът извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R13 (съхраняване на отпадъци до извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R4) на площадка № 1 /скрапобаза/ на отпадъците по условие 11.5.4., които не надвишават 30 000т. При огледа в скрапобазата /площадка № 1/ не са констатирани метални отпадъци, различни от изброените в това условие. На определените и обозначени места съгласно схемата на площадките за отпадъци  в базата се съхраняват в метални контейнери замърсени абсорбенти и опакован в чували тип биг-бег филтърен прах.
През 2018 г. дружеството не е извършвало операция по оползотворяване с код R5 на отпадък с код 10 09 08 използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 в съоръжение за регенерация на формовъчни смеси. Представена е декларация от управителя.
РИОСВ-Перник е издала становище за утвърждаване на доклада от основно охарактеризиране на отпадък с код 10 09 08. Към момента операторът не е извършил осн. охарактеризиране на всички отпадъци, предназначени за обезвреждане чрез депониране, тъй като не е започнал почистване на депонираните производствени отпадъци от Площадка № 2.
Представен е подадения от дружеството годишен отчет за 2018 г. в ИАОС. Представена е отчетна книга по прилож. № 4 от Наредба № 1/2014г, заверена от РИОСВ-Перник на 12.11.2015 г. В  книгата са налични записи във всички таблици за 2018 и 2019 г.
Докладвано е за 2018г. в електронния регистър по ЕРИПЗ, не са установени несъответствия.

Условие 12. Шум.
През 2017 г. са  проведени собствени периодични измервания на нивата на шум, за което е представен протокол от акредитирана лаборатория. Измерено е дневно ниво на шум, при което не са констатирани наднормени показатели.
С писмо операторът  е докладвал, че вечерно и нощно ниво на шум не е измерено, поради липса на натоварване на производствените мощности.
До края на 2019 г. следва да се извърши поредното собствено периодично измерване на нивата на шум.

Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
През 2018г. и до настоящата проверка не са установени разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.
Осигурени са от оператора достатъчни количества сорбиращи материали (дървени стърготини) в  Моделен цех, ПТЦ  и във всички производствени цехове.
Извършван е за 2018г. собствен мониторинг на подземните води по показатели посочени в таблица 13.8.1. за 2бр. пунктове /пункт №1-скрапобаза и пункт №2-ПТЦ/. Представени са 2бр. протоколи на акредитирана лаборатория. Не са констатирани несъответствия.
Извършен е анализ за 2018г. на състоянието на почвите, не са констатирани несъответствия.
Води  се дневник за техническо обслужване и ремонти на канализационната мрежа за смесен поток отпадъчни води: производствени, охлаждащи и дъждовни. Документира се брой извършени проверки, установени несъответствия  и предприети коригиращи действия. Дневникът се съхранява при н-к цех „Водоподготовка и водоподаване”.
Води се дневник за техническо обслужване и ремонти на тръбопроводи и оборудване, разположени на открито.  През 2018г. и до настоящата проверка не са установени течове от тръбопроводи разположени на открито и течове от канализационната мрежа.

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии
Съгласно представеното уведомление по чл. 103 от ЗООС, операторът не се класифицира нито като предприятие с „висок рисков потенциал”, нито като предприятие с „нисък рисков потенциал”.
През 2018г. и до настоящия момент няма възникнала аварийна ситуация.

Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа
Изготвен е план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2

Условие 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях
Към момента на проверката операторът няма намерение да преустанови дейността на инсталациите или части от тях.
При проверката се установи, че площадка № 8 е почистена и на нея не се съхраняват отпадъци. Операторът е прекратил експлоатацията на площадка № 8 със Заповед  на управителя на ЛКМК ЕООД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
При проверката,  на оператора  е дадено 1 бр. предписание по фактор „химикали“:
- В изпълнение на Условие 8.3.4.1.2., „ЛКМК“ ЕООД да осигури на площадката актуални информационните листове за безопасност /ИЛБ/ за използваните ХВС.
Предписанието е изпълнено, с писмо оператора уведомява, че е осигурил на площадката актуални ИЛБ.