РИОСВ-Перник проверява сигнал за замърсяване на река Струма

В РИОСВ-Перник  в 12,55 ч. днес беше подаден сигнал от граждани за промяна на цвета на река Струма в кв.“Хумни дол“ в Перник. Експерти от  инспекцията направиха незабавен  обход на потенциални промишлени замърсители по течението на реката. Бяха проверени всички колектори  от кв.“Изток“  до центъра на Перник. Експертите от РИОСВ, съвместно с представители на община Перник провериха и предполагаеми замърсители в района над бившия клон „Мир“,“Сини вир“, “Железни заводи“ и „Хумни дол“ . Локализиран е източника на замърсяването-канал под ж.п. линията на гара „Разпределителна“.

На място пристигнаха и  експерти  на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и специализирана мобилна  лаборатория на ИАОС за извършване на анализ на замърсяването на река Струма. По искане  на РИОСВ-Перник  от Изпълнителната агенция ще изследват всички физикохимични показатели за характеризиране на повърхностните води , както следва : - pH, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК,специфични замърсители включително тежки метали и приоритетно опасни вещества. Първоначалните резултати от взетата водна проба на река Струма при моста на гара        „Разпределителна“  - температура,разтворен кислород, рН  са в норма . Има завишения само  по показател електропроводимост. РИОСВ-Перник ще информира за окончателните резултати от извършената проверка.

Обходът на предполагаемите замърсители продължи повече от 5 часа , като всички налични експерти от РИОСВ-Перник бяха  на терен,разпределени в няколко групи. Единият от екипите извърши  проверка в „Стомана индъстри“ и „Колхида метал“. При оглед на шахти и колектори не е установено замърсяване  на отпадъчните води и на двете дружества.

Проверката на екипите ще продължи и в утрешния ден.