Промяна в режима на дейностите на защитена местност „Находище на анасонов лопен – с. Вуково“

РИОСВ – Перник информира заинтересованите страни за промяна в режима на дейност на защитена местност „Находище на анасонов лопен – с. Вуково“, в землището на с. Вуково, община Бобошево, област Кюстендил регламентиран със  Заповед № РД – 638/14.08.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 89 от 11.10.2013 г.), както следва:

Към т.3 от Заповед № РД – 638/14.08.2013 г. на МОСВ, а именно забранените дейности в границите на защитената територия, се добавя т. 3.6. „Разораване и разкопаване на земята“.

Промяната по настоящата заповед не отменя забранителните режими, определени със Заповед № № РД – 638/14.08.2013 г. на МОСВ.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административно - наказателните разпоредби на ЗЗТ.