Банкова сметка

РИОСВ-Перник

IBAN:BG09SOMB91303142606001

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД,

ФЦ-Перник

Или плащане на ПОС терминал

в деловодството на инспекцията с:

-Национална дебитна карта Visa

Electron, V Pay и Maestro;

-Национални кредитни карти

Eurocard/Mastercard(EC/MC) и Visa;

-Карти Борика - Банксервиз;


Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

    img_3557.jpg - 38.07 Kb                              В периода от 14 до 16 януари 2012г. РИОСВ–Перник взе участие в 36-тото ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, за които влажните зони са основно местообитание. Извършено е  преброяване по поречието на р. Струма /до областната граница с гр. Благоевград/, яз. Пчелина, яз. Дяково,яз. Извор, в района на Чокльово блато, яз. Студена. Установено е наличието на зеленоглави патици, лиски, корморани, сиви и бели чапли, както и  други видове хищни и пойни птици – обикновен мишелов, земеродно рибарче и др.

           Среднозимното преброяване на водоюбивите птици се провежда от 1967г. в почти всички европейски държави, координира се от Wetlands International. Целите на преброяването са да бъде установена числеността и динамиката на популацията на зимуващите водолюбиви птици в България, както и да бъдат установени влажните зони, които обитават.

            img_3500.jpg - 17.23 Kb  img_3563.jpg - 38.31 Kb

Последна промяна (Сряда, 18 Януари 2012 08:16)

 

Нов правилник за устройството и дейността на РИОСВ

РИОСВ-Перник Ви уведомява, че от 01.01.2012 г. е в сила нов Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите /обн.ДВ бр.103/23.12.2011г./. Съгласно Приложение към чл. 3 от него, в което е посочено седалище и териториален обхват на дейност на РИОСВ, община Рила и община Кочериново, област Кюстендил попадат в териториалния обхват на РИОСВ-Благоевград.

            Във връзка с горното, заинтересованите лица,  следва да се обръщат по компетентност към РИОСВ-Благоевград, гр.Благоевград, ул. Свобода №1, тел. 073/88314012, факс 073/885158

Последна промяна (Четвъртък, 12 Януари 2012 15:34)

 

Срокът за привеждане на площадките за третиране на отпадъци е удължен

          РИОСВ-Перник информира, че с последното изменение на ЗУО /ДВ, бр.99 от 2011 г./, срокът за привеждане на площадките в съответствие с изискванията на чл.13а, ал.3 и чл.54 , ал.2 се удължава с един месец.                                         

          Лицата извършващи търговия с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), до 14 февруари 2012 година трябва да представят документите за съответствие на площадките с изискванията на чл.54, ал.2 от ЗУО в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. 

         Пунктовете за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕЕО) и за негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) до 14 февруари 2012 година трябва да се приведат в съответствие с изискванията на § 18, ал.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците /ЗИД на ЗУО/.

 

        Необходимо е да се представят в РИОСВ-Перник Заявления за изменение и/или допълнение на дейности с отпадъци, по образец № 4 към чл.45, ал.2 и 3 от ЗУО.

 

Последна промяна (Четвъртък, 12 Януари 2012 15:26)

 

Регистрирани са превишения на нормите за серен диоксид в гр. Перник – пункт АИС “Шахтьор”

В  периода от 19.00 часа на 28.12.2011 г. до 05.00 часа на 29.12.2011 г. са регистрирани превишения на алармения  праг за информиране на населението  за серен диоксид в гр. Перник - пункт АИС “Шахтьор”,  като при норма 500 мкг/м3 са  отчетени стойности  до 845,3 мкг/м3.

Причините, довели до високите концентрации на серен диоксид са неблагоприятни метеорологични условия / безветрие, мъгла/, повишено потребление на твърдо гориво в битовия сектор и работата на парогенератор №5 в ТЕЦ „Република” към “Топлофикация Перник” АД.

След 05.00 часа на 29.12.2011г. не са  регистрирани превишения на алармения  праг  за серен диоксид, но има превишения на средноденонощната и средночасовата норма за серен диоскид - 125 мкг/м3 и 350 мкг/м3, които продължават   и към настоящия момент.

С цел подобряване качеството на атмосферния въздух и достигане на установените норми по показател серен диоксид, на основание чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 91/2002г./,  РИОСВ-Перник е дала предписание на “Топлофикация Перник” АД да замени парогенератор №5, работещ с гориво въглища, с парогенератор №3, работещ с гориво природен газ.

Експертите на РИОСВ - Перник наблюдават данните в реално време от пункт АИС “Шахтьор” и в случай на превишаване на алармения праг от 500 мкг/м3 за серен диоксид ще действат съгласно Инструкцията за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон, за предприемане на предпазни мерки от чувствителни групи от населението в града.

 

 

РИОСВ-Перник

29 Декември 2011г.

Последна промяна (Четвъртък, 29 Декември 2011 13:44)

 

Информация до концесионерите, експлоатиращи находища на подземни богатства

p6210249.jpg - 48.57 KbРИОСВ-Перник напомня на всички концесионери, че изискването, визирано в чл.82, ал.2 от Закона за подземните богатства, за съгласуване на цялостните и годишни проекти за търсене и проучване, добив и първична преработка на подземни богатства по отношение  опазване на земните недра, рационалното използване на подземните богатства и мерките за опазване и възстановяване на околната среда  е отменено.

Промяната е обнародвана в заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, обн. ДВ бр.19/08.03.2011 г.

В съответствие с изискванията на чл.82, ал.1 от същия закон, съгласуването на годишните работни проекти за добив на подземни богатства се извършва от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Последна промяна (Понеделник, 19 Декември 2011 14:51)

 
Google translate
Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Списък на спасителните центрове

Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Кой е на линия?
В момента има 11 посетителя в сайта