Английски език

Начална страница

Добре дошли в сайта на РИОСВ-Перник

Важна информация до предприятията, които са засегнати от ограниченията и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, във връзка с възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на ФПГ

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за LIFE проекти за 2016г.: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016051901_en.htm.
I.    В приоритетна област "Смекчаване на климата", темата за флуорсъдържащите парникови газове е идентифицирана като една от трите приоритетни политики на Европейския съюз за финансиране тази година. В частност, наличието на алтернативи за някои сектори, както и стандартите като бариера пред алтернативите са идентифицирани като области на интерес. Повече информация може да бъде намерена на стр.26-27 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMA Application Guide.pdf), публикувано на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
II.    В приоритетна област "Управление на климата и иновации", темата за нуждата от обучение и обмен на добри практики, вкл. програми за обучаване на обучаващите (train-the trainer programmes) е включена. Повече информация може да бъде намерена на стр.34 от ръководство за кандидатстване (LIFE 2016 CLIMA Application Guide.pdf), публикувано на посочения в т.I интернет адрес.
Крайният срок за кандидатстване по приоритетна област "Смекчаване на климата" на програма LIFE е 7-ми септември 2016г.

В случай, че заинтересованите лица проявяват интерес за кандидатстване по посочените по-горе теми, могат да предоставят координати за връзка в Министерство на околната среда и водите, включително и на посочения по-долу имейл адрес, за да бъдат информирани допълнително за датата и часа на предстоящи информационни дни по LIFE, на които ще бъде представена процедурата за кандидатстване.

Допълнителна информация може да се получи от г-жа Деница Стоянова, главен експерт в дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ на тел. 02/940 62 04, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 

„Да изчистим България заедно"

 

Служителите на РИОСВ- Перник се включиха в инициативата „Да изчистим България заедно". Експертите от регионалната структура на МОСВ почистиха еко-пътеката в района на природна забележителност Ждрелото на р. Ерма, община Трън.

Общините бяха освободени от дължимите отчисления по Закона за управление на отпадъците за количествата депонирани отпадъци в рамките на инициативата. 12 общини от териториалния обхват на РИОСВ - Перник взеха участие в кампанията по почистване, чийто фокус е повишаване на обществената чувствителност към замърсяването на околната среда.

 

  

 

Последна промяна (Петък, 10 Юни 2016 07:58)

 

22 май 2016 г. - Международен ден на биологичното разнообразие

 

РИОСВ – Перник отбеляза международния ден на биоразнообразието под надслов “БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА И ТЕХНИЯ ПОМИНЪК” в Обединен детски комплекс, гр. Кюстендил и ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Кладница. На децата бе предоставена възможността да направят инсталация за билки и подправки, с предоставени от инспекцията материали. Целта на тази инициатива е чрез собствените си усилия децата да полагат дългосрочни грижи при отглеждането на растения, като част от биологичното разнообразие, което е в основата на живота и на редица услуги, предоставяни от екосистемите.

„Живот в хармония с природата”

United Nations Decade on Biodiversity

 


Последна промяна (Четвъртък, 09 Юни 2016 14:24)

 

5-ти юни -Световен ден на околната среда

За живота на дивите животни!

По повод 5-ти юни -Световен ден на околната среда РИОСВ-Перник организира дискусия на тема „За живота на дивите животни!“, в която взеха участие представители на Митнически пункт Стрезимировци и община Трън.

Валери Георгиев - н-к отдел „Биологично разнообразие” при МОСВ запозна присъстващите с политиките по опазване на дивите животински видове. Акцентът бе към видовете под заплаха в резултат на незаконната търговия с диви животни.

Участниците в дискусията се обединиха около тезата, че ограничаването на нелегалната търговия с диви животни може да стане само чрез сътрудничество между всички заинтересовани страни.

Световният ден на околната среда - 5-ти юни е основния механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за опазване на околната среда в световен мащаб.  Отбелязването на деня  се е превърнало в значима световна  платформа  за въвличане на обществото в над 100 държави към  проблемите за опазване на околната среда. Това е и възможност човечеството да обедини усилия в грижaта си за околната среда.


Последна промяна (Вторник, 07 Юни 2016 13:34)

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ДАТА
16.05.2016 Г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 63, АЛ.3, ВР. С ЧЛ. 26 ОТ АПК

ДО  „СТЕФАНИ ТРЕЙДИНГ 2012” ЕООД
ЧРЕЗ -ИВАН АТАНАСОВ ЙОСИФОВ
КАТО УПРАЛЯВАЩ ДРУЖЕСТВОТО
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:
ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ.”СОФИЯ” № 16

С настоящето Ви уведомяваме, че на основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във вр. с чл.75, ал.1, т.8, буква „а“ от Закона за управление на отпадъците / ЗУО/, от страна на РИОСВ - Перник, започва производство по отнемане на издаденото на „СТЕФАНИ ТРЕЙДИНГ 2012” ЕООД Решение за дейности с отпадъци № 16-ДО-171-00 от 14.05.2013 г.
Предпоставка за започване на производството са следните обстоятелства:
Дружеството не е изпълнило две поредни предписания за предприемане на действия в съответствие с изискването по условие 7.6 от действащото Решение № 16-ДО-171-00 от 14.05.2013 г.
ЮЛ не е депозирало в инспекцията документ, удостоверяващ подновяване на срока по издадената му банкова гаранция. Няма представена и новоиздадена банкова гаранция за дейността с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ и за площадката в гр. Кюстендил, ул.“Николичевски път“ № 39, ПИ с идентификатор № 41112.502.25, с площ 1 077 кв.м.

Предвид правото Ви на участие в производството, на основание чл. 34, ал.3 от АПК, определям 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, в който можете да изразите становище по случая, както и да представите документи.

 

 

 

 

 
Червена книга на РБ 2015

 

Работно време

От понеделник до   петък                                                                                                                                                                                                                                                                                               от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Приемно време на специализираната администрация за консултации:                                                                                                                                                                                                                 понеделник и  петък                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            от 14.00ч. до 17.00ч.

Оперативна програма
REACH 2013

                                                                                                              

2013-година за регистрация на веществата по REACH 

Зелен телефон

Телефон за сигнали:

076/67-02-03

Телефон за сигнали извън работно време:

0879/944676

Предприети действия при постъпване на сигнал

Телефон за корупция

076/67-38-00

Инициативи

2 февруари-Световен ден на влажните зони

                                                          wwd_logo1.jpg - 110.37 Kb

 

Кой е на линия?
В момента има 10 посетителя в сайта